VictoriaMetrics: створення Kubernetes monitoring stack з власним Helm-чартом

Автор |  20/07/2023

Зараз маємо VictoriaMetrics + Grafana на звичайному EC2-інстансі, запущені з Docker Compose – то був Proof of Concept, прийшов час запускати “по-дорослому” – в Kubernetes, і всі конфіги вже винести в GitHub.

У VictoriaMetrics є чарти під кожен компонент, див. Victoria Metrics Helm Charts, і є чарти для запуску VictoriaMetrics Operator та victoria-metrics-k8s-stack – аналог Kuber Prometheus Stack, який я використовував раніше.

Використовувати будемо саме victoria-metrics-k8s-stack, який “під капотом” запустить VictoriaMetrics Operator, Grafana та kube-state-metrics, див. dependencies.

Матеріал вийшов досить великий, але наче описав всі цікаві моменти по розгортанню повноцінного стеку моніторингу з VictoriaMetrics Kubernetes Monitoring Stack.

UPD: робив документацію по нашому моніторингу, вийшла ось така схема того, про що буде в цьому пості:

Планування

Отже, що треба буде зробити:

 • перевірити деплой чарту victoria-metrics-k8s-stack
 • подивитись і подумати, як запускати існуючі експортери – частина мають чарти, але ми маємо і самописні (див. – Prometheus: GitHub Exporter – пишемо власний експортер для GitHub API), тож їх треба буде пушити в Elastic Container Service і думати, як звідти пулити і запускати в Kubernetes
 • секрети для моніторингу – паролі Grafana і все таке інше
 • IRSA для експортерів – створити IAM Policy та ролі для ServiceAccounts
 • перенесення алертів
 • конфіг для VMAgent – збір метрик с експортерів
 • запустити Grafana Loki

Стосовно логів – так, нещодавно вийшла VictoriaLogs, але вона ще в preview, не має підтримки збегірання в AWS S3, не має інтеграції з Grafana, та й взагалі поки не хочеться витрачати зайвий час, а Loki я вже більш-менш знаю. Можливо, запущу VictoriaLogs окремо, “погратись-подивитись”, а коли її вже інтегрують з Grafana – то заміню Loki на VictoriaLogs, бо зараз ми вже маємо дашборди з графіками з логів Loki.

Ще окремо треба буде глянути як там з persistance у VictoriaMetrics в Kubernetes – розмір, типи дисків і так далі. Можливо, подумати про їхні бекапи (VMBackup?).

На існуючому моніторингу маємо досить багато всього:

[simterm]

root@ip-172-31-89-117:/home/admin/docker-images/prometheus-grafana# tree .
.
├── alertmanager
│   ├── config.yml
│   └── notifications.tmpl
├── docker-compose.yml
├── grafana
│   ├── config.monitoring
│   └── provisioning
│     ├── dashboards
│     │   └── dashboard.yml
│     └── datasources
│       └── datasource.yml
├── prometheus
│   ├── alert.rules
│   ├── alert.templates
│   ├── blackbox-targets
│   │   └── targets.yaml
│   ├── blackbox.yml
│   ├── cloudwatch-config.yaml
│   ├── loki-alerts.yaml
│   ├── loki-conf.yaml
│   ├── prometheus.yml
│   ├── promtail.yaml
│   └── yace-config.yaml
└── prometheus.yml

[/simterm]

Яке взагалі деплоїти? Через AWS CDK та його cluster.add_helm_chart() – чи робити окремий степ в GitHub Actions з Helm?

Нам в будь-якому разі буде потрібен CDK – створити сертифікати з ACM, Lambda для логів в Loki, S3-корзини, IAM-ролі для експортерів тощо.

Але чомусь зовсім не хочеться тягнути в CDK деплой чартів, бо краще всеж відокремити деплой інфрастуктурних об’єктів від деплою самого стеку моніторинга.

Добре – зробимо окремо: CDK буде створювати ресурси в AWS, Helm буде деплоїти чарти. Чи чарт? Може – просто зробити власний чарт, а йому вже сабчартами підключити і VictoriaMetrics Stack, и експортери? Виглядає наче непоганою ідею. “Мінуси будуть?” (с)

Також нам треба буде створити Kubernetes Secrets та ConfigMaps з конфігами для VMAgent, Loki (див. Loki: збір логів з CloudWatch Logs з використанням Lambda Promtail), Alertmanager тощо. Робити їх з Kustomize? Чи просто YAML-маніфестами в директорії templates нашого чарту?

Подивимось. Поки думаю, що таки Kustomize.

Тепер по порядку – що треба буде зробити:

 1. запустити експортери
 2. підключити конфіг до VMAgent, щоб почати збирати метрики з експортерів
 3. перевірити, як налаштовуються ServiceMonitors (VMServiceScrape у VictoriaMetrics)
 4. Grafana:
  1. датасорси
  2. дашборди
 5. додати Loki
 6. алерти

Поїхали. Почнемо з перевірки самого чарту victoria-metrics-k8s-stack.

Встановлення VictoriaMetrics Stack Helm Chart

Додаємо репозиторії с залежностями:

[simterm]

$ helm repo add grafana https://grafana.github.io/helm-charts
"grafana" has been added to your repositories
$ helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
"prometheus-community" has been added to your repositories

[/simterm]

І саму VictoriaMetrics:

[simterm]

$ helm repo add vm https://victoriametrics.github.io/helm-charts/
"vm" has been added to your repositories
$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "vm" chart repository
...Successfully got an update from the "grafana" chart repository
...Successfully got an update from the "prometheus-community" chart repository
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈

[/simterm]

Перевіряємо версії чарту victoria-metrics-k8s-stack:

[simterm]

$ helm search repo vm/victoria-metrics-k8s-stack -l
NAME              CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
vm/victoria-metrics-k8s-stack  0.17.0     v1.91.3     Kubernetes monitoring on VictoriaMetrics stack....
vm/victoria-metrics-k8s-stack  0.16.4     v1.91.3     Kubernetes monitoring on VictoriaMetrics stack....
vm/victoria-metrics-k8s-stack  0.16.3     v1.91.2     Kubernetes monitoring on VictoriaMetrics stack....
...

[/simterm]

Всі values можна взяти так:

[simterm]

$ helm show values vm/victoria-metrics-k8s-stack > default-values.yaml

[/simterm]

Або просто в репозиторії – values.yaml.

Мінімальний values для VictoriaMetrics chart

У VictoriaMetrics взагалі гарна документація, тож по ходу діла часто будемо користоватись API Docs.

Використаємо VMSingle замість VMCluster – проект у нас маленький, з VictoriaMetrics я тільки знайомлюсь, не хочеться ускладнювати систему.

Створюємо мінімальний конфіг:

# to confugire later
victoria-metrics-operator:
 serviceAccount:
  create: false

# to confugire later
alertmanager:
 enabled: true

# to confugire later
vmalert:
 annotations: {}
 enabled: true

# to confugire later
vmagent:
 enabled: true

grafana:
 enabled: true
 ingress:
  enabled: true
  annotations:
   kubernetes.io/ingress.class: alb
   alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
   alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
  hosts:
   - monitoring.dev.example.co

Деплоїмо в новий неймспейс:

[simterm]

$ helm upgrade --install victoria-metrics-k8s-stack -n dev-monitoring-ns --create-namespace vm/victoria-metrics-k8s-stack -f atlas-monitoring-dev-values.yaml

[/simterm]

Перевіряємо поди:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod
NAME                               READY  STATUS       RESTARTS  AGE
victoria-metrics-k8s-stack-grafana-76867f56c4-6zth2        0/3   Init:0/1      0     5s
victoria-metrics-k8s-stack-kube-state-metrics-79468c76cb-75kgp  0/1   Running       0     5s
victoria-metrics-k8s-stack-prometheus-node-exporter-89ltc     1/1   Running       0     5s
victoria-metrics-k8s-stack-victoria-metrics-operator-695bdxmcwn  0/1   ContainerCreating  0     5s
vmsingle-victoria-metrics-k8s-stack-f7794d779-79d94        0/1   Pending       0     0s

[/simterm]

Та Ingress:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get ing
NAME                 CLASS  HOSTS           ADDRESS                                  PORTS  AGE
victoria-metrics-k8s-stack-grafana  <none>  monitoring.dev.example.co  k8s-devmonit-victoria-***-***.us-east-1.elb.amazonaws.com  80   6m10s

[/simterm]

Чекаємо оновлення DNS, або просто відкриваємо доступ до Grafana Service – знаходимо його:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get svc
NAME                          TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
victoria-metrics-k8s-stack-grafana           ClusterIP  172.20.162.193  <none>    80/TCP            12m
...

[/simterm]

І виконуємо port-forward:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns port-forward svc/victoria-metrics-k8s-stack-grafana 8080:80
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 3000
Forwarding from [::1]:8080 -> 3000

[/simterm]

В браузері переходимо до http://localhost:8080/

Username по дефолту admin, отримуємо його згенерований пароль:

[simterm]

$ kubectl -n dev-monitoring-ns get secret victoria-metrics-k8s-stack-grafana -o jsonpath="{.data.admin-password}" | base64 --decode ; echo
1Ev***Ko2

[/simterm]

Маємо вже готові дашборди (параметр defaultDashboardsEnabled у values):

Тепер можна думати про інші налаштування.

Створення власного чарту для моніторинг-стеку

Отже, зробимо такий собі “umbrella chart“, який буде запускати і сам стек VictoriaMetrics, і експортери, і створювати всі необхідні Secrets/ConfgiMaps тощо.

Як воно буде працювати?

 1. створимо чарт
 2. йому в dependencies вписуємо VictoriaMetrics
 3. через тіж dependencies додамо запуск екпортерів
 4. в каталозі templates опишемо наші кастомні ресурси (ConfigMaps, VMRules, etc)

Згадаємо, як воно взагалі робиться – Helm Create, Helm: dependencies aka subcharts – обзор и пример, How to make a Helm chart in 10 minutes, One Chart to rule them all – How to implement Helm Subcharts.

Замість helm create – зробимо все руками, бо він нагенерує забагато зайвих файлів.

В своєму репозиторії моніторингу створюємо каталоги:

[simterm]

$ mkdir -p victoriametrics/{templates,charts,values}

[/simterm]

Перевіряємо структуру:

[simterm]

$ tree victoriametrics
victoriametrics
├── charts
├── templates
└── values

[/simterm]

Переходимо в каталог victoriametrics, створюємо файл Chart.yaml:

apiVersion: v2
name: atlas-victoriametrics
description: A Helm chart for Atlas Victoria Metrics kubernetes monitoring stack
type: application
version: 0.1.0
appVersion: "1.16.0"

Додавання subcharts

Далі додаємо dependencies, починаємо з victoria-metrics-k8s-stack.

Версії вже знаходили, згадаємо яка там була остання:

[simterm]

$ helm search repo vm/victoria-metrics-k8s-stack -l
NAME              CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
vm/victoria-metrics-k8s-stack  0.17.0     v1.91.3     Kubernetes monitoring on VictoriaMetrics stack....
vm/victoria-metrics-k8s-stack  0.16.4     v1.91.3     Kubernetes monitoring on VictoriaMetrics stack....
...

[/simterm]

Додаємо з ~ в номері версії, щоб включити патчі до версії 0.17 (див. Dependencies):

apiVersion: v2
name: atlas-victoriametrics
description: A Helm chart for Atlas Victoria Metrics kubernetes monitoring stack
type: application
version: 0.1.0
appVersion: "1.16.0"
dependencies:
- name: victoria-metrics-k8s-stack
 version: ~0.17.0
 repository: https://victoriametrics.github.io/helm-charts/

Values для сабчартів

Далі, створюємо каталоги для values:

[simterm]

$ mkdir -p values/{dev,prod}

[/simterm]

Копіюємо наш мінімальний конфіг у values/dev/:

[simterm]

$ cp ../atlas-monitoring-dev-values.yaml values/dev/

[/simterm]

Потім всі загальні параметри винесемо в якійсь common-values.yaml, а значення, которі будуть різні для Dev/Prod – по окремим файлам.

Оновлюємо наш values – додаємо блок victoria-metrics-k8s-stack, бо він у нас тепер буде сабчартом:

victoria-metrics-k8s-stack:
 # no need yet
 victoria-metrics-operator:
  serviceAccount:
   create: true

 # to confugire later
 alertmanager:
  enabled: true

 # to confugire later
 vmalert:
  annotations: {}
  enabled: true

 # to confugire later
 vmagent:
  enabled: true

 grafana:
  enabled: true
  ingress:
   enabled: true
   annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: alb
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
   hosts:
    - monitoring.dev.example.co

Загружаємо чарти з dependencies:

[simterm]

$ helm dependency update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "vm" chart repository
...Successfully got an update from the "grafana" chart repository
...Successfully got an update from the "prometheus-community" chart repository
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
Saving 1 charts
Downloading victoria-metrics-k8s-stack from repo https://victoriametrics.github.io/helm-charts/
Deleting outdated charts

[/simterm]

Перевіряємо каталог charts:

[simterm]

$ ls -1 charts/
victoria-metrics-k8s-stack-0.17.0.tgz

[/simterm]

І робимо helm template нового Helm-чарту з нашим VictoriaMetrics Stack, щоб перевірити, що сам чарт, його dependencies і values працюють:

[simterm]

$ helm template . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml 
---
# Source: victoriametrics/charts/victoria-metrics-k8s-stack/charts/grafana/templates/serviceaccount.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: grafana-6.44.11
  app.kubernetes.io/name: grafana
  app.kubernetes.io/instance: release-name
...

[/simterm]

Наче ОК – спробуємо задеплоїти – видаляємо старий реліз:

[simterm]

$ helm -n dev-monitoring-ns uninstall victoria-metrics-k8s-stack
release "victoria-metrics-k8s-stack" uninstalled

[/simterm]

Service Invalid value: must be no more than 63 characters

Деплоїмо новий:

[simterm]

$ helm -n dev-monitoring-ns upgrade --install atlas-victoriametrics . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml 
Release "atlas-victoriametrics" does not exist. Installing it now.
Error: 10 errors occurred:
    * Service "atlas-victoriametrics-victoria-metrics-k8s-stack-kube-controlle" is invalid: metadata.labels: Invalid value: "atlas-victoriametrics-victoria-metrics-k8s-stack-kube-controller-manager": must be no more than 63 characters

[/simterm]

Перевіряємо довжину імені:

[simterm]

$ echo atlas-victoriametrics-victoria-metrics-k8s-stack-kube-controller-manager | wc -c
73

[/simterm]

Щоб вирішити це – додаємо до values параметр fullnameOverride зі скороченим іменем:

victoria-metrics-k8s-stack:
 fullnameOverride: "vm-k8s-stack"
 ...

Деплоїмо ще раз:

[simterm]

$ helm -n dev-monitoring-ns upgrade --install atlas-victoriametrics . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml 
Release "atlas-victoriametrics" has been upgraded. Happy Helming!
...

[/simterm]

Перевіряємо ресурси:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get all
NAME                           TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)      AGE
service/atlas-victoriametrics-grafana           ClusterIP  172.20.93.0   <none>    80/TCP       0s
service/atlas-victoriametrics-kube-state-metrics     ClusterIP  172.20.113.37  <none>    8080/TCP      0s
...

[/simterm]

Наче все є – давайте додамо експортери.

Prometheus CloudWatch Exporter subchart

Для аутентифікації експортів в AWS використаємо IRSA, але тут описувати не буду, бо вже є у AWS: CDK та Python, IAM OIDC Provider, та Kubernetes Controllers, та й навряд чи ви це будете робити з AWS CDK та Python.

Тож будемо вважати, що IAM Role для експортера вже є – нам треба тільки встановити prometheus-cloudwatch-exporter чарт і вказати ARN IAM-ролі.

Знову перевіряємо доступні версії:

[simterm]

$ helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
$ helm search repo prometheus-community/prometheus-cloudwatch-exporter
NAME                          CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                  
prometheus-community/prometheus-cloudwatch-expo...   0.25.1     0.15.4     A Helm chart for prometheus cloudwatch-exporter

[/simterm]

Додаємо його до нашого Chart.yaml у dependencies:

...
dependencies:
- name: victoria-metrics-k8s-stack
 version: ~0.17.0
 repository: https://victoriametrics.github.io/helm-charts/
- name: prometheus-cloudwatch-exporter
 version: ~0.25.1
 repository: https://prometheus-community.github.io/helm-charts

До файлу values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml додаємо параметр prometheus-cloudwatch-exporter.serviceAccount.annotations з ARN нашої IAM-ролі і блок config з метриками, які будемо збирати:

prometheus-cloudwatch-exporter:
 serviceAccount: 
  annotations:
   eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-CloudwatchExporterRole0613A27-EU5LW9XRWVRL
 config: |-
  region: us-east-1
  metrics:
     
  - aws_namespace: AWS/Events
   aws_metric_name: FailedInvocations
   aws_dimensions: [RuleName]
   aws_statistics: [Sum, SampleCount]
     
  - aws_namespace: AWS/Events
   aws_metric_name: Invocations
   aws_dimensions: [EventBusName, RuleName]
   aws_statistics: [Sum, SampleCount]

Хоча якщо конфіг великий – то мабуть краще його робити через створення власного ConfigMap для експортеру.

Оновлюємо залежності:

[simterm]

$ helm dependency update

[/simterm]

Деплоїмо:

[simterm]

$ helm -n dev-monitoring-ns upgrade --install atlas-victoriametrics . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml

Перевіряємо под:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod | grep cloud
atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter-564ccfjm9j  1/1   Running  0     53s

[/simterm]

Та ServiceAccount:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter-64b6f6b9rv -o yaml
...
  - name: AWS_ROLE_ARN
   value: arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-CloudwatchExporterRole0613A27-EU5LW9XRWVRL
  - name: AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
   value: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
...

[/simterm]

Робимо port-forward:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns port-forward svc/atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter 9106

[/simterm]

І з cURL глянемо, чи пішли метрики:

[simterm]

$ curl -s localhost:9106/metrics | grep aws_
# HELP aws_events_invocations_sum CloudWatch metric AWS/Events Invocations Dimensions: [EventBusName, RuleName] Statistic: Sum Unit: Count
# TYPE aws_events_invocations_sum gauge
aws_events_invocations_sum{job="aws_events",instance="",event_bus_name="***-staging",rule_name="***_WsConnectionEstablished-staging",} 2.0 1689598980000
aws_events_invocations_sum{job="aws_events",instance="",event_bus_name="***-prod",rule_name="***_ReminderTimeReached-prod",} 2.0 1689598740000
aws_events_invocations_sum{job="aws_events",instance="",event_bus_name="***-prod",rule_name="***_PushNotificationEvent-prod",} 2.0 1689598740000

[/simterm]

Є, чудово.

Тепер нам треба налаштувати VMAgent, щоб він почав збирати ці метрики з цього експортеру.

Збір метрик з експортерів: VMAgent && scrape_configs

Звична з Kube Prometheus Stack схема – це просто включити servicemonitor.enabled=true в вальюсах чарту експотера, і Prometheus Operator створить ServiceMonitor та почне збирати метрики.

Проте з VictoriaMetrics це не спрацює, бо ServiceMonitor CRD є частиною kube-prometheus-stack, і ресурс ServiceMonitor просто не буде створено.

Натомість у VictoriaMetrics є власний аналог – VMServiceScrape, який можна створити з маніфесту, і йому вказати з якого ендпоінту збирати метрики. До того ж, VictoriaMetrics вміє створювати VMServiceScrape з існуючих ServiceMonitor, але це потребує установки самого ServiceMonitor CRD.

Також ми можемо передати список таргетів через inlineScrapeConfig або additionalScrapeConfigs, див. VMAgentSpec.

Скоріш за все, у нас поки що буде inlineScrapeConfig, бо конфіг не надто великий.

Ще цікаво взагалі глянути VMAgent values.yaml – наприклад, там є дефолтні scrape_configs.

Ще один нюанс, которий треба мати на увазі – VMAgent не перевіряє конфіги таргетів, тобто якщо є помилка в YAML – то VMAgent просто ігнорує зміни, і не перезавантажує файл, при цьому в лог нічого не пише.

VMServiceScrape

Спочатку створимо VMServiceScrape вручну, щоб подивитись як воно взагалі працює.

Перевіряємо лейбли у CloudWatch Exporter Service:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns describe svc atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter 
Name:       atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter
Namespace:     dev-monitoring-ns
Labels:      app=prometheus-cloudwatch-exporter
          app.kubernetes.io/managed-by=Helm
          chart=prometheus-cloudwatch-exporter-0.25.1
          heritage=Helm
          release=atlas-victoriametrics
...

[/simterm]

Описуємо VMServiceScrape з matchLabels, де вказуємо лейбли сервісу експортера:

apiVersion: operator.victoriametrics.com/v1beta1
kind: VMServiceScrape
metadata:
 name: prometheus-cloudwatch-exporter-vm-scrape
 namespace: dev-monitoring-ns
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: prometheus-cloudwatch-exporter
 endpoints:
 - port: http

Деплоїмо:

[simterm]

$ kubectl apply -f vmsvcscrape.yaml 
vmservicescrape.operator.victoriametrics.com/prometheus-cloudwatch-exporter-vm-scrape created

[/simterm]

Перевіряємо всі vmservicescrape – тут вже є пачка дефолтних, які створив сам VictoriaMetrics Operator:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmservicescrape
NAME                    AGE
prometheus-cloudwatch-exporter-vm-scrape  6m45s
vm-k8s-stack-apiserver           4d22h
vm-k8s-stack-coredns            4d22h
vm-k8s-stack-grafana            4d22h
vm-k8s-stack-kube-controller-manager    4d22h
...

[/simterm]

Конфіг VMAgent створюється в поді у файл /etc/vmagent/config_out/vmagent.env.yaml.

Глянемо, чи додався там наш CloudWatch Exporter:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti vmagent-vm-k8s-stack-98d7678d4-cn8qd -c vmagent -- cat /etc/vmagent/config_out/vmagent.env.yaml
global:
 scrape_interval: 25s
 external_labels:
  cluster: eks-dev-1-26-cluster
  prometheus: dev-monitoring-ns/vm-k8s-stack
scrape_configs:
- job_name: serviceScrape/dev-monitoring-ns/prometheus-cloudwatch-exporter-vm-scrape/0
 honor_labels: false
 kubernetes_sd_configs:
 - role: endpoints
  namespaces:
   names:
   - dev-monitoring-ns
...

[/simterm]

І тепер маємо побачити метрики в самій VictoriaMetrics.

Відкриваємо порт:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns port-forward svc/vmsingle-vm-k8s-stack 8429

[/simterm]

В браузері заходимо на http://localhost:8429/vmui/ і для перевірки робимо запит на будь-яку метрику від CloudWatch Exporter:

Добре – побачили, як вручну створити VMServiceScrape. Але що там з автоматизацією цього процесу? Бо якось не дуже хочеться через Kustomize свторювати VMServiceScrape для кожного сервісу.

VMServiceScrape з ServiceMonitor та VictoriaMetrics Prometheus Converter

Тож як вже писалось, для того, щоб в кластері створився об’єкт ServiceMonitor нам потрібен Custom Resource Definition з ServiceMonitor.

Можемо встановити його прямо з маніфесту в репозиторії kube-prometheus-stack:

[simterm]

$ kubectl apply -fhttps://raw.githubusercontent.com/prometheus-community/helm-charts/main/charts/kube-prometheus-stack/charts/crds/crds/crd-servicemonitors.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/servicemonitors.monitoring.coreos.com created

[/simterm]

Оновлюмо наш values – додаємо serviceMonitorenabled=true:

...
prometheus-cloudwatch-exporter:
 serviceAccount: 
  annotations:
   eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-CloudwatchExporterRole0613A27-EU5LW9XRWVRL
   eks.amazonaws.com/sts-regional-endpoints: "true"
 serviceMonitor:
  enabled: true
...

І у вальюсах victoria-metrics-k8s-stack додаємо параметр operator.disable_prometheus_converter=false:

victoria-metrics-k8s-stack:
 fullnameOverride: "vm-k8s-stack"
 # no need yet
 victoria-metrics-operator:
  serviceAccount:
   create: true
  operator:
   disable_prometheus_converter: false
...

Деплоїмо та перевіряємо, чи створено servicemonitor:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get servicemonitors
NAME                          AGE
atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter  2m22s

[/simterm]

І автоматом мав з’явитись vmservicescrape:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmservicescrape
NAME                          AGE
atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter  2m11s
...

[/simterm]

Глянемо targets:

Все є.

Єдиний тут нюанс в тому, что при видалені ServiceMonitor – відповідний vmservicescrape залишиться. Плюс сама необхідність в становленні стороннього CRD, який з часом треба буде якось оновлювати, бажано автоматично.

inlineScrapeConfig

Найбільш мабуть простий варіант – це описати конфіг через inlineScrapeConfig прямо в values нашого чарту:

...
 vmagent:
  enabled: true
  spec: 
   externalLabels:
    cluster: "eks-dev-1-26-cluster"
   inlineScrapeConfig: |
    - job_name: cloudwatch-exporter-inline-job
     metrics_path: /metrics
     static_configs:
      - targets: ["atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter:9106"]
...

Деплоймо і перевіряємо сам vmagent:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmagent -o yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: operator.victoriametrics.com/v1beta1
 kind: VMAgent
 ...
  inlineScrapeConfig: |
   - job_name: cloudwatch-exporter-inline-job
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
     - targets: ["atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter:9106"]
...

[/simterm]

Ще раз глянемо таргети:

additionalScrapeConfigs

Більш безпечний варіант, якщо в параметрах є якісь токени/ключі доступу, але потребує створення окремого об’єкту Kubernetes Secret.

В принципі не проблема, бо ConfigMaps/Secrets все одно доведеться створювати, і якщо захочется винести конфіг таргетів окремим файлом – то, скоріш за все, перероблю на additionalScrapeConfigs.

Зараз створимо вручну, просто глянути як воно буде працювати – беремо приклад прямо з документації:

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: additional-scrape-configs
stringData:
 prometheus-additional.yaml: |
  - job_name: cloudwatch-exporter-secret-job
   metrics_path: /metrics
   static_configs:
   - targets: ["atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter:9106"]

Не забуваємо його задеплоїти 🙂

[simterm]

$ kubectl -n dev-monitoring-ns apply -f vmagent-targets-secret.yaml 
secret/additional-scrape-configs created

[/simterm]

Оновлюємо вальюси VMAgent – додаємо блок additionalScrapeConfigs:

...
 vmagent:
  enabled: true
  spec: 
   externalLabels:
    cluster: "eks-dev-1-26-cluster"
   additionalScrapeConfigs:
    name: additional-scrape-configs
    key: prometheus-additional.yaml    
   inlineScrapeConfig: |
    - job_name: cloudwatch-exporter-inline-job
     metrics_path: /metrics
     static_configs:
      - targets: ["atlas-victoriametrics-prometheus-cloudwatch-exporter:9106"]
...

Оновлюємо деплой, та перевіряємо таргети:

Тепер, як маємо метрики – можемо переходити до Grafana.

Grafana provisioning

Що нам треба для Grafana? Плагіни, датасорси та дашборди.

Спершу додамо Data Sources, див. документацію.

Підключення Data Sources && Plugins

Якщо з дашбордами все більш-менш просто, то з Data Sources є питання: як в них передавати якісь секрети? Наприклад – для датасорсу Sentry треба задати токен, який в вальюсах чарту світити зовсім не хочеться, бо дані в GitHub ми не шифруємо, хоч репозиторії і приватні (див. git-crypt – на минулому проекті був, в приципі робоче рішення).

Давайте спершу поглянемо як воно працює взагалі, потім подумаємо, як нам передати токен.

Будемо додавати Senrty Data Source, див. grafana-sentry-datasource. Токен вже маємо – створено в sentry.io > User settings > User Auth Tokens.

В вальюси Grafana додаємо plugins, де вказуємо ім’я плагіну grafana-sentry-datasource (значення поля type в документації вище) і описуємо блок additionalDataSources з полем secureJsonData, в якому вказуємо сам токен:

...
 grafana:
  enabled: true
  ingress:
   enabled: true
   annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: alb
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
   hosts:
    - monitoring.dev.example.co
  plugins:
   - grafana-sentry-datasource
  additionalDataSources:
   - name: Sentry
    type: grafana-sentry-datasource
    access: proxy
    orgId: 1
    version: 1
    editable: true
    jsonData:
     url: https://sentry.io
     orgSlug: ***
    secureJsonData:
     authToken: 974***56b
...

Деплоїмо, перевіряємо плагін:

Та Data Source:

Окей, це працює.

Токен для Data Source через envFromSecret

Тепер спробуємо через змінну, значення для якої отримаємо з Kubernetes Secret за допомогою envFromSecret.

Створимо Secret:

---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: grafana-datasource-sentry-token
stringData:
 SENTRY_TOKEN: 974***56b

Оновлюємо вальюси Grafana – додаємо envFromSecret, за допомогою якого отримаємо $SENTRY_TOKEN, та використовуємо його у additionalDataSources:

...
 grafana:
  ...
  envFromSecret: grafana-datasource-sentry-token
  additionalDataSources:
   - name: Sentry
    type: grafana-sentry-datasource
    access: proxy
    orgId: 1
    version: 1
    editable: true
    jsonData:
     url: https://sentry.io
     orgSlug: ***
    secureJsonData:
     authToken: ${SENTRY_TOKEN}
...

Деплоїмо, і перевіряємо змінну в поді Grafana:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti atlas-victoriametrics-grafana-64d9db677-g7l25 -c grafana -- printenv | grep SENTRY_TOKEN
SENTRY_TOKEN=974***56b

[/simterm]

Перевіряємо конфіг датасорсів:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti atlas-victoriametrics-grafana-64d9db677-bpkw8 -c grafana -- cat /etc/grafana/provisioning/datasources/datasource.yaml
...
apiVersion: 1
datasources:
- name: VictoriaMetrics
 type: prometheus
 url: http://vmsingle-vm-k8s-stack.dev-monitoring-ns.svc:8429/
 access: proxy
 isDefault: true
 jsonData: 
  {}
- access: proxy
 editable: true
 jsonData:
  orgSlug: ***
  url: https://sentry.io
 name: Sentry
 orgId: 1
 secureJsonData:
  authToken: ${SENTRY_TOKEN}
 type: grafana-sentry-datasource
 version: 1

[/simterm]

І ще раз тестуємо датасорс:

Тож при такому підході ми можемо використати AWS Secrets and Configuration Provider (ASCP) (див. AWS: Kubernetes – інтеграція AWS Secrets Manager та Parameter Store):

 • створити секрет в GitHub Actions Secrets
 • при деплої AWS CDK взяти значення у змінну через os.env("SECRET_NAME_VAR") і створити секрет в AWS Secrets Manager
 • в templates нашого чарту створити SecretProviderClass з полем secretObjects.secretName для створення Kubernetes Secret

При запуску поду з Grafana вона цей секрет підключить до поду:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod atlas-victoriametrics-grafana-64d9db677-dlqfr -o yaml
...
  envFrom:
  - secretRef:
    name: grafana-datasource-sentry-token
...

[/simterm]

І передасть значення до самої Grafana.

Окей, це може працювати, хоча виглядає трохи заплутано.

Але є ще один варіант – з sidecar.datasources.

Kubernetes Secret для всього Data Source і sidecar.datasources

Є другий варіант – створювати дата-сорси через sidecar container: можемо створити Kubernetes Secret з потрібною labels, і в цьому сікреті додати датасорс. Див. Sidecar for datasources

В принципі – цілком робоча схема: створити маніфест секрету в каталозі templates, і при виклику helm install в GitHub Actions передати значення з --set, а значення взяти з GitHub Actions Secrets. І виглядає простішою. Спробуємо.

У файлу templates/grafana-datasources-secret.yaml описуємо Kubernetes Secret:

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: grafana-datasources
 labels:
  grafana_datasource: 'true'
stringData:
 sentry.yaml: |-
  apiVersion: 1
  datasources:
   - name: Sentry
    type: grafana-sentry-datasource
    access: proxy
    orgId: 1
    version: 1
    editable: true
    jsonData:
     url: https://sentry.io
     orgSlug: ***
    secureJsonData:
     authToken: {{ .Values.grafana.sentry_token }}

Деплоїмо з --set:

[simterm]

$ helm -n dev-monitoring-ns upgrade --install atlas-victoriametrics . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml --set grafana.sentry_token="974***56b"

[/simterm]

Перевіряємо конфіги датасорсів в поді Grafana:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti atlas-victoriametrics-grafana-5967b494f6-5zmjb -c grafana -- ls -l /etc/grafana/provisioning/datasources
total 8
-rw-r--r--  1 grafana 472      187 Jul 19 13:36 datasource.yaml
-rw-r--r--  1 grafana 472      320 Jul 19 13:36 sentry.yaml

[/simterm]

Зміст файлу sentry.yaml:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti atlas-victoriametrics-grafana-5967b494f6-5zmjb -c grafana -- cat /etc/grafana/provisioning/datasources/sentry.yaml
apiVersion: 1
datasources:
 - name: Sentry
  type: grafana-sentry-datasource
  access: proxy
  orgId: 1
  version: 1
  editable: true
  jsonData:
   url: https://sentry.io
   orgSlug: ***
  secureJsonData:
   authToken: 974***56b

[/simterm]

І ще раз датасорс в самій Grafana:

It’s a magic!

Підключення Dashboards

Отже, ми вже маємо Графану, і там є дашборди, які нам треба перенести в новий стек моніторингу, і деплоїти з GitHub-репозиторію.

Документація по імпорту дашборд – Import dashboards.

Для створення дашборд через Helm-чарт маємо аналогічний до grafana-sc-datasources сайдкар-контейнер grafana-sc-dashboard, який буде перевіряти всі ConfigMaps з лейблою, і підключати їх до поду. Див. Sidecar for dashboards.

Майте на увазі рекомендацію:

A recommendation is to use one configmap per dashboard, as a reduction of multiple dashboards inside one configmap is currently not properly mirrored in grafana.

Тобто – один ConfigMap на кожну дашборду.

Тож що нам треба зробити – це описати ConfigMap для кожної дашборди, і Grafana сама додасть їх до /tmp/dashboards.

Експорт існуючої dashboard та Data Source UID not found

Щоб уникнути помилки з UID (“Failed to retrieve datasource Datasource f0f2c234-f0e6-4b6c-8ed1-01813daa84c9 was not found”) – йдемо до дашборди в існуючому інстансі Grafana, і додаємо нову змінну з типом Data Source:

Повторюємо для Loki, Sentry:

Та оновлюємо панелі – задаємо датасорс зі змінної:

Повторюємо теж саме для всіх запитів у Annotations та Variables:

Створюємо каталог для файлів, які потім будемо імпортити в Kubernetes:

[simterm]

$ mkdir -p grafana/dashboards/

[/simterm]

Та робимо Export дашборди в JSON і зберігаємо як grafana/dashboards/overview.json:

Dashboard ConfigMap

В каталозі templates створюємо маніфест для ConfigMap:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: overview-dashboard
 labels:
  grafana_dashboard: "1" 
data:
 overview.json: |
{{ .Files.Get "grafana/dashboards/overview.json" | indent 4 }}

Тепер всі файли нашого проекту виглядають так:

Деплоїмо чарт та перевіряємо ConfigMap:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get cm overview-dashboard -o yaml | head 
apiVersion: v1
data:
 overview.json: |
  {
   "annotations": {
    "list": [
     {
      "builtIn": 1,
      "datasource": {
       "type": "grafana",

[/simterm]

І перевіряємо в поді – чи додався файл до /tmp/dashboards:

[simterm]

$ kubectl -n dev-monitoring-ns exec -ti atlas-victoriametrics-grafana-5967b494f6-gs4jm -c grafana -- ls -l /tmp/dashboards
total 1032
...
-rw-r--r--  1 grafana 472     74821 Jul 19 10:31 overview.json
...

[/simterm]

Та в самій Grafana:

І маємо наши графіки – поки не всі, бо запущено тільки один експортер:

Поїхали далі.

Що нам залишилось?

 • GitHub exporter – зробити чарт, додати до загального чарту (чи просто створити маніфест з Deployment? там один под, нічного більше йому не треба)
 • Loki
 • алерти

GitHub exporter мабуть таки просто з Deployment зроблю – маніфест у templates основного чарту, та й все – окремий чарт там не потрібен. Тут описувати не буду, бо це просто.

Тож давайте тоді зараз загадаємо, як там запускається Loki, бо коли робив це восени – то було трохи геморно. Сподіваюсь, нічого особливо не змінилося, і зможу просто взяти конфіг з Grafana Loki: архітектура та запуск в Kubernetes з AWS S3 storage та boltdb-shipper.

Запуск Grafana Loki з AWS S3

Що нам тут треба?

 • створити S3
 • IAM Policy && IAM Role для доступу до бакету
 • ConfigMap з конфігом Loki
 • додати чарт Loki сабчартом нашого основного чарту

AWS CDK для S3 та IAM Role

S3 та IAM описуємо з AWS CDK:

...
    ##################################
    ### Grafana Loki AWS resources ###
    ##################################

    ### AWS S3 to store logs data and indexes
    loki_bucket_name = f"{environment}-grafana-loki"

    bucket = s3.Bucket(
      self, 'GrafanaLokiBucket',
      bucket_name=loki_bucket_name,
      block_public_access=s3.BlockPublicAccess.BLOCK_ALL
    )

    # Create an IAM Role to be assumed by Loki
    grafana_loki_role = iam.Role(
      self,
      'GrafanaLokiRole',
      # for Role's Trust relationships
      assumed_by=iam.FederatedPrincipal(
        federated=oidc_provider_arn,
        conditions={
          'StringEquals': {
            f'{oidc_provider_url.replace("https://", "")}:sub': f'system:serviceaccount:{monitoring_namespace}:loki'
          }
        },
        assume_role_action='sts:AssumeRoleWithWebIdentity'
      )
    )

    # Attach an IAM Policies to that Role
    grafana_loki_policy = iam.PolicyStatement(
      actions=[
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      resources=[
        f"arn:aws:s3:::{loki_bucket_name}",
        f"arn:aws:s3:::{loki_bucket_name}/*"        
      ]
    )

    grafana_loki_role.add_to_policy(grafana_loki_policy) 
...
    CfnOutput(
      self,
      'GrafanaLokiRoleArn',
      value=grafana_loki_role.role_arn
    )
...

Деплоїмо:

[simterm]

$ cdk deploy atlas-monitoring-dev
...
Outputs:
atlas-monitoring-dev.CloudwatchExporterRoleArn = arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-CloudwatchExporterRole0613A27-EU5LW9XRWVRL
atlas-monitoring-dev.GrafanaLokiRoleArn = arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-GrafanaLokiRole27EECE19-1HLODQFKFLDNK
...

[/simterm]

Можемо додавати чарт.

Деплой Loki Helm chart

Додаємо репозиторій, шукаємо останню версію чарту:

[simterm]

$ helm repo add grafana https://grafana.github.io/helm-charts
$ helm search repo grafana/loki
NAME              CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
grafana/loki          5.8.9      2.8.2      Helm chart for Grafana Loki in simple, scalable...
grafana/loki-canary       0.12.0     2.8.2      Helm chart for Grafana Loki Canary        
grafana/loki-distributed    0.69.16     2.8.2      Helm chart for Grafana Loki in microservices mode 
grafana/loki-simple-scalable  1.8.11     2.6.1      Helm chart for Grafana Loki in simple, scalable...
grafana/loki-stack       2.9.10     v2.6.1     Loki: like Prometheus, but for logs.       

[/simterm]

Тут знов купа чартів, коротко:

 • loki-canary: система для аудіту роботи самої Loki
 • loki-distributed: Loki у microservices mode
 • simple-scalable: deprecated, тепер це просто loki
 • loki-stack: тут відразу все – Grafana, Promtail, etc

Ми візьмемо grafana/loki 5.8.9. Додаємо в залежності нашого чарту у Chart.yaml:

apiVersion: v2
name: atlas-victoriametrics
description: A Helm chart for Atlas Victoria Metrics kubernetes monitoring stack
type: application
version: 0.1.0
appVersion: "1.16.0"
dependencies:
- name: victoria-metrics-k8s-stack
 version: ~0.17.0
 repository: https://victoriametrics.github.io/helm-charts/
- name: prometheus-cloudwatch-exporter
 version: ~0.25.1
 repository: https://prometheus-community.github.io/helm-charts
- name: loki
 version: ~5.8.9
 repository: https://grafana.github.io/helm-charts

Всі дефолтні values – тут>>>, я брав зі свого старого конфігу – все завелося:

...
loki:
 loki:

  auth_enabled: false
  commonConfig:
   path_prefix: /var/loki
   replication_factor: 1

  storage:
   bucketNames:
    chunks: dev-grafana-loki
   type: s3

  schema_config:
   configs:
   - from: "2023-07-20"
    index:
     period: 24h
     prefix: loki_index_
    store: boltdb-shipper
    object_store: s3
    schema: v12
  
  storage_config:
   aws:
    s3: s3://us-east-1/dev-grafana-loki
    insecure: false
    s3forcepathstyle: true
   boltdb_shipper:
    active_index_directory: /var/loki/index
    shared_store: s3
  rulerConfig:
   storage:
    type: local
    local:
     directory: /var/loki/rules

 serviceAccount:
  create: true
  annotations:
   eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::492***148:role/atlas-monitoring-dev-GrafanaLokiRole27EECE19-1HLODQFKFLDNK"

 write:
  replicas: 1
   
 read:
  replicas: 1

 backend:
  replicas: 1

 test:
  enabled: false

 monitoring:
  dashboards:
   enabled: false
  rules:
   enabled: false
  alerts:
   enabled: false
  serviceMonitor:
   enabled: false
  selfMonitoring:
   enabled: false
   grafanaAgent:
    installOperator: false
  lokiCanary:
   enabled: false
...

Ще треба буде прикрутити алерти Loki, але це вже окремо (див. Grafana Loki: алерти з Ruler та labels з логів)

Деплой Promtail Helm chart

Запустимо в кластері Promtail, щоб по-перше перевірити роботу Loki, по-друге – всеж мати логи з кластеру.

Знаходимо версії чарта:

[simterm]

$ helm search repo grafana/promtail -l | head
NAME          CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
grafana/promtail    6.11.7     2.8.2      Promtail is an agent which ships the contents o...
grafana/promtail    6.11.6     2.8.2      Promtail is an agent which ships the contents o...
grafana/promtail    6.11.5     2.8.2      Promtail is an agent which ships the contents o...
...

[/simterm]

Додаємо сабчарт в dependencies в нашому Chart.yaml:

apiVersion: v2
name: atlas-victoriametrics
description: A Helm chart for Atlas Victoria Metrics kubernetes monitoring stack
type: application
version: 0.1.0
appVersion: "1.16.0"
dependencies:
- name: victoria-metrics-k8s-stack
 version: ~0.17.0
 repository: https://victoriametrics.github.io/helm-charts/
- name: prometheus-cloudwatch-exporter
 version: ~0.25.1
 repository: https://prometheus-community.github.io/helm-charts
- name: loki
 version: ~5.8.9
 repository: https://grafana.github.io/helm-charts
- name: promtail
 version: ~6.11.7
 repository: https://grafana.github.io/helm-charts

Знаходимо Service для Loki:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get svc | grep loki-gateway
loki-gateway                      ClusterIP  172.20.102.186  <none>    80/TCP            160m

[/simterm]

Додаємо вальюси для Promtail:

...
promtail:
 loki:
  serviceName: "loki-gateway"

Деплоїмо, перевіряємо поди:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod | grep 'loki\|promtail'
atlas-victoriametrics-promtail-cxwpz               0/1   Running    0     17m
atlas-victoriametrics-promtail-hv94f               1/1   Running    0     17m
loki-backend-0                          0/1   Running    0     9m55s
loki-gateway-749dcc85b6-5d26n                   1/1   Running    0     3h4m
loki-read-6cf6bc7654-df82j                    1/1   Running    0     57s
loki-write-0                           0/1   Running    0     52s

[/simterm]

Додаємо Grafana Data Source через additionalDataSources (див. Provision the data source):

...
 grafana:
  enabled: true
  ...
  additionalDataSources:
   - name: Loki
    type: loki
    access: proxy
    url: http://loki-gateway:80
    jsonData:
     maxLines: 1000
...

Деплоїмо, перевіряємо датасорси:

Та логи:

Тепер давайте глянемо, як там з алертами.

Налаштування алертів з VMAlert

Сам VMAlert && Alertmanager вже маємо з чарту, див. values – vmalert та alertmanager:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod | grep alert
vmalert-vm-k8s-stack-dff5bf755-57rxd               2/2   Running  0     6d19h
vmalertmanager-vm-k8s-stack-0                   2/2   Running  0     6d19h

[/simterm]

Спочатку глянемо як конфігуриться Alertmanager, бо алерти будуть відправлятись через нього.

Конфігурація Alertmanager

Документація – VMAlertmanagerSpec.

Глянемо, де його конфіг:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns describe pod vmalertmanager-vm-k8s-stack-0
...
  Args:
   ....
   --config.file=/etc/alertmanager/config/alertmanager.yaml
...
  Mounts:
   ...
   /etc/alertmanager/config from config-volume (rw)
...
Volumes:
 config-volume:
  Type:    Secret (a volume populated by a Secret)
  SecretName: vmalertmanager-vm-k8s-stack-config
...

[/simterm]

Тобто файл /etc/alertmanager/config/alertmanager.yaml береться з Kubernetes Secret vmalertmanager-vm-k8s-stack-config:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get secret vmalertmanager-vm-k8s-stack-config -o yaml | yq '.data'
{
 "alertmanager.yaml": "Z2x***GwK"
}

[/simterm]

Перевіряємо зміст з base64 -d або на сайті www.base64decode.org.

Тепер давайте додамо власний конфіг.

Тут знову ж таки треба буде подумати про секрет, бо в slack_api_url маємо токен. Мабуть, зробимо як з Sentry-токеном – просто будемо передавати через --set.

Оновлюємо values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml:

...
 alertmanager:
  enabled: true

  config:
   global:
    resolve_timeout: 5m
    slack_api_url: ""

   route:
    repeat_interval: 12h
    group_by: ["alertname"]
    receiver: 'slack-default'

    routes: []

   receivers:
    - name: "slack-default"
     slack_configs:
      - channel: "#alerts-devops"
       send_resolved: true
       title: '{{ template "slack.monzo.title" . }}'
       icon_emoji: '{{ template "slack.monzo.icon_emoji" . }}'
       color: '{{ template "slack.monzo.color" . }}'
       text: '{{ template "slack.monzo.text" . }}'
       actions:
        # self
        - type: button
         text: ':grafana: overview'
         url: '{{ (index .Alerts 0).Annotations.grafana_url }}'
        - type: button
         text: ':grafana: Loki Logs'
         url: '{{ (index .Alerts 0).Annotations.logs_url }}'
        - type: button
         text: ':mag: Alert query'
         url: '{{ (index .Alerts 0).GeneratorURL }}' 
        - type: button
         text: ':aws: AWS dashboard'
         url: '{{ (index .Alerts 0).Annotations.aws_dashboard_url }}'
        - type: button
         text: ':aws-cloudwatch: AWS CloudWatch Metrics'
         url: '{{ (index .Alerts 0).Annotations.aws_cloudwatch_url }}'
        - type: button
         text: ':aws-cloudwatch: AWS CloudWatch Logs'
         url: '{{ (index .Alerts 0).Annotations.aws_logs_url }}'
...

Хоча взагалі ми маємо власний непоганий темплейт для Slack, але поки глянемо, як виглядаю цей monzo.

Деплоїмо з --set victoria-metrics-k8s-stack.alertmanager.config.global.slack_api_url=$slack_url:

[simterm]

$ slack_url="https://hooks.slack.com/services/T02***37X"
$ helm -n dev-monitoring-ns upgrade --install atlas-victoriametrics . -f values/dev/atlas-monitoring-dev-values.yaml --set grafana.sentry_token=$sentry_token --set victoria-metrics-k8s-stack.alertmanager.config.global.slack_api_url=$slack_url --debug

[/simterm]

Та перевіримо.

Знаходимо Alertmanager Service:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get svc | grep alert
vmalert-vm-k8s-stack                  ClusterIP  172.20.251.179  <none>    8080/TCP           6d20h
vmalertmanager-vm-k8s-stack              ClusterIP  None       <none>    9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP  6d20h

[/simterm]

Робимо port-forward:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns port-forward svc/vmalertmanager-vm-k8s-stack 9093

[/simterm]

І з cRUL відправляємо алерт:

[simterm]

$ curl -H 'Content-Type: application/json' -d '[{"labels":{"alertname":"testalert"}}]' http://127.0.0.1:9093/api/v1/alerts
{"status":"success"}

[/simterm]

Дивимось в Слаку:

Wait, what?)))

Окей. Воно працює, але ці темплейти меседжів в Слак мені не подобаються, краще взяти ті, що в мене вже є на старому моніторингу.

Custom Slack messages template

Зараз кастомні темплейти підключені через ConfigMap vmalertmanager-vm-k8s-stack-0:

[simterm]

...
Volumes:
 ...
 templates-vm-k8s-stack-alertmanager-monzo-tpl:
  Type:   ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
  Name:   vm-k8s-stack-alertmanager-monzo-tpl
  Optional: false
...

[/simterm]

А включаються параметром monzoTemplate.enabled=true.

Також там же маємо templateFiles, де можемо описати власні шаблони:

...
 alertmanager:
  enabled: true

  monzoTemplate:
   enabled: false

  templateFiles: 

   slack.tmpl: |-
    {{/* Title of the Slack alert */}}
    {{ define "slack.title" -}}
     {{ if eq .Status "firing" }} :scream: {{- else -}} :relaxed: {{- end -}}
     [{{ .Status | toUpper -}} {{- if eq .Status "firing" -}}:{{ .Alerts.Firing | len }} {{- end }}] {{ (index .Alerts 0).Annotations.summary }}
    {{ end }}
         
    {{ define "slack.text" -}}
          
      {{ range .Alerts }}
        {{- if .Annotations.description -}}
        {{- "\n\n" -}}
        *Description*: {{ .Annotations.description }}
        {{- end }}
      {{- end }}

    {{- end }}
...

Деплоїмо і перевіряємо ConfigMap, який описано у custom-templates.yaml:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get cm | grep extra
vm-k8s-stack-alertmanager-extra-tpl          1   2m4s

[/simterm]

Перевіряємо волюми в поді:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns exec -ti vmalertmanager-vm-k8s-stack-0 -- ls -l /etc/vm/templates/
Defaulted container "alertmanager" out of: alertmanager, config-reloader
total 0
drwxrwxrwx  3 root   root      78 Jul 20 10:06 vm-k8s-stack-alertmanager-extra-tpl

[/simterm]

І чекаємо на якийсь алерт:

Тепер все красиво. Поїхали до створення власних алертів.

Алерти для VMAlert з VMRules

Документація – VMAlert.

Отже – як до VMAlert додати наші алерти?

VMAlert використовуює VMRules, які вибирає за ruleSelector:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmrule
NAME                        AGE
vm-k8s-stack-alertmanager.rules           6d19h
vm-k8s-stack-etcd                  6d19h
vm-k8s-stack-general.rules             6d19h
vm-k8s-stack-k8s.rules               6d19h
...

[/simterm]

Тобто – можемо описати в маніфестах потрібні рули, задеплоїти – і VMAlert їх підхопить.

Глянемо сам VMAlert – він у нас зараз один, і в принципі нам цього поки вистачить:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmalert vm-k8s-stack -o yaml
apiVersion: operator.victoriametrics.com/v1beta1
kind: VMAlert
...
spec:
 datasource:
  url: http://vmsingle-vm-k8s-stack.dev-monitoring-ns.svc:8429/
 evaluationInterval: 15s
 extraArgs:
  remoteWrite.disablePathAppend: "true"
 image:
  tag: v1.91.3
 notifiers:
 - url: http://vmalertmanager-vm-k8s-stack.dev-monitoring-ns.svc:9093
 remoteRead:
  url: http://vmsingle-vm-k8s-stack.dev-monitoring-ns.svc:8429/
 remoteWrite:
  url: http://vmsingle-vm-k8s-stack.dev-monitoring-ns.svc:8429/api/v1/write
 resources: {}
 selectAllByDefault: true

[/simterm]

Спробуємо додати тестовий алерт – створюємо файл victoriametrics/templates/vmalert-vmrules-test.yaml з kind: VMRule:

apiVersion: operator.victoriametrics.com/v1beta1
kind: VMRule
metadata:
 name: vmrule-test
 # no need now, as we have one VMAlert with selectAllByDefault
 #labels:
 #  project: devops
spec:
 groups:
  - name: testing-rule
   rules:
    - alert: TestAlert
     expr: up == 1
     for: 1s
     labels:
      severity: test
      job: '{{ "{{" }} $labels.job }}'
      summary: Testing VMRule
     annotations:
      value: 'Value: {{ "{{" }} $value }}'
      description: 'Monitoring job {{ "{{" }} $labels.job }} failed'

Тут додаємо костиль у вигляді "{{" }}, бо {{ }} використовується і самим Helm, і алертами.

Деплоїмо, перевіряємо VMRule vmrule-test:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get vmrule vmrule-test -o yaml
apiVersion: operator.victoriametrics.com/v1beta1
kind: VMRule
...
spec:
 groups:
 - name: testing-rule
  rules:
  - alert: TestAlert
   annotations:
    description: Monitoring job {{ $labels.job }} failed
    value: 'Value: {{ $value }}'
    summary: Testing VMRule
   expr: up == 1
   for: 1s
   labels:
    job: '{{ $labels.job }}'
    severity: test

[/simterm]

Чекаємо на алерт у Слаку:

Все є.

В принципі, на цьому все – основні моменти наче описав.

Потім ще глянемо як там зі storage і бекапами.