Grafana Loki: алерти з Ruler та labels з логів

Автор |  28/12/2022
 

Загальну інформацію по Grafana Loki див. у Grafana Loki: архітектура та запуск в Kubernetes з AWS S3 storage та boltdb-shipper.

Серед інших сервісів, які складають собою Loki, є окремий сервіс ruler, який відповідає за роботу з алертами, які можно генерити прямо з логів.

Ідея дуже проста:

 • створюємо файл з алертами в  Prometheus-like форматі
 • підключаємо його до поду ruler (loki-read у випадку simple-scalable deployment)
 • ruler парсить логи по заданним в файлі конфігурації правилам, і якщо якийсь expression спрацьовує – то Ruler пушить Alertmanager, передаючи йому алерт

Алерти будемо описувати в ConfigMap, який потім підключимо до подів з Ruler.

Документація – Rules and the Ruler.

Тестовый под для OOM-Killed

Мені хочеться потестити на спрацювання OOM Killed, тому створимо под явно заниженими лімітами, який буде вбиватися “на зльоті”:

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: oom-test
 labels:
  test: "true"
spec:
 containers:
  - name: oom-test
   image: openjdk
   command: [ "/bin/bash", "-c", "--" ]
   args: [ "while true; do sleep 30; done;" ]
   resources:
    limits:
     memory: "1Mi"
 nodeSelector:
  kubernetes.io/hostname: eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f

Задаємо в nodeSelector ім’я ноди, щоб було простіше шукати в Локі.

При старті цього поду Kubernetes його вбиватиме через перевищення лімітів, а journald на WorkerNode записуватиме подію в системний журнал, який збирається promtail:

[simterm]

$ kk -n monitoring get cm logs-promtail -o yaml
...
  - job_name: journal
    journal:
    labels:
     job: systemd-journal
    max_age: 12h
    path: /var/log/journal
   relabel_configs:
   - source_labels:
    - __journal__systemd_unit
    target_label: unit
   - source_labels:
    - __journal__hostname
    target_label: hostname

[/simterm]

Запускаємо наш под:

[simterm]

$ kk apply -f test-oom.yaml 
pod/oom-test created

[/simterm]

Перевіряємо:

[simterm]

$ kk describe pod oom-test
...
Events:
 Type   Reason         Age         From        Message
 ----   ------         ----        ----        -------
 Normal  Scheduled        91s         default-scheduler Successfully assigned default/oom-test to ip-10-0-0-27.us-west-2.compute.internal
 Normal  SandboxChanged     79s (x12 over 90s) kubelet      Pod sandbox changed, it will be killed and re-created.
 Warning FailedCreatePodSandBox 78s (x13 over 90s) kubelet      Failed to create pod sandbox: rpc error: code = Unknown desc = failed to start sandbox container for pod "oom-test": Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: container init was OOM-killed (memory limit too low?): unknown

[/simterm]

І перевіряємо логі Loki:

Окей, тепер у нас є oom-killed под для тестів – давайте формувати запит для майбутнього алерту.

Формування запиту в Loki

В логах ми дивилися по запиту  {hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" – використовуємо його ж для тестового алерту.

Спочатку перевіримо що нам намалює сама Локі – використовуємо rate() та sum(), див. Log range aggregations:

sum(rate({hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" [5m])) by (hostname)

Гуд!

З цим вже можна працювати – створювати тестовий алерт.

Створення алерту для Loki Ruler

Створюємо файл з ConfigMap:

kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
 name: rules-alerts
 namespace: monitoring
data:
 rules.yaml: |-
  groups:
   - name: systemd-alerts
    rules:
     - alert: TESTLokiRuler Systemd journal
      expr: |
       sum(rate({hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" [5m])) by (hostname) > 1
      for: 1s
      labels:
        severity: info
      annotations:
        summary: Test Loki OOM Killer Alert

Деплоїмо його:

[simterm]

$ kk apply -f rule-cm.yaml 
configmap/rules-alerts created

[/simterm]

Ruler та ConfigMap volume

Далі, нам треба підключити цей ConfigMap в под з ruler в каталог, який вказаний в конфізі Loki для компонента ruler:

...
  ruler:
   storage:
    local:
     directory: /var/loki/rules
...

Ruler у нас працює в loki-read подах – відкриваємо їх StatefulSet:

[simterm]

$ kk -n monitoring edit sts loki-read

[/simterm]

Описуємо новий volume:

...
   volumes:
   - configMap:
     defaultMode: 420
     name: rules-alerts
    name: rules
...

І його мапінг у под як  /var/loki/rules/fake/rules.yaml, де fake – це tenant_id, якщо використовується:

...
    volumeMounts:
    - mountPath: /etc/loki/config
     name: config
    - mountPath: /tmp
     name: tmp
    - mountPath: /var/loki
     name: data
    - mountPath: /var/loki/rules/fake/rules.yaml
     name: rules
     subPath: rules.yaml
...

В subPath вказуємо key з ConfigMap, щоб підключити саме як файл.

Налаштування Ruler alerting

Знаходимо Alertmanager URL:

[simterm]

$ kk -n monitoring get svc
NAME                       TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
...
prometheus-kube-prometheus-alertmanager     ClusterIP  172.20.240.159  <none>    9093/TCP           110d
...

[/simterm]

У ConfigMap Loki для ruler вказуємо цю адресу:

...
  ruler:
   storage:
    local:
     directory: /var/loki/rules
    type: local
   alertmanager_url: http://prometheus-kube-prometheus-alertmanager:9093
...

Усі параметри для ruler – тут>>> .

Відкриваємо собі доступ до Alertmanager, щоб перевіряти алерти:

[simterm]

$ kk -n monitoring port-forward svc/prometheus-kube-prometheus-alertmanager 9093:9093

[/simterm]

Рестартим поди loki-read, можна просто через kubectl delete pod, і перевіряємо їх логи:

[simterm]

$ kk -n monitoring logs -f loki-read-0
...
level=info ts=2022-12-13T16:37:33.837173256Z caller=metrics.go:133 component=ruler org_id=fake latency=fast query="(sum by(hostname)(rate({hostname=\"eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f\"} |~ \".*OOM-killed.*\"[5m])) > 1)" query_type=metric range_type=instant length=0s step=0s duration=120.505858ms status=200 limit=0 returned_lines=0 throughput=48MB total_bytes=5.8MB total_entries=1 queue_time=0s subqueries=1
...

[/simterm]

Перевіряємо Алерти в Алертменеджері – http://localhost:9093:

Loki та додаткові labels

В алертах хочеться виводити трохи більше інформації, ніж просто повідомлення “Test Loki OOM Killer Alert”, наприклад – відобразити ім’я пода, який був вбитий.

Додавання labels в Promtail

Перший варіант – це створювати нові лейбли ще на етапі збору логів, в самому Promtail через pipeline_stages, див. Grafana: Loki – Prometheus-like счётчики и функции агрегации в LogQL и графики DNS запросов к dnsmasq, наприклад так:

- job_name: journal
 pipeline_stages:
 - match:
   selector: '{job="systemd-journal"}'
   stages:
   - regex:
     expression: '.*level=(?P<level>[a-zA-Z]+).*'
   - labels:
     level:
   - regex:
     expression: '.*source="(?P<source>[a-zA-Z]+)".*'
   - labels:
     source:
 journal:
  labels:
   job: systemd-journal
  max_age: 12h
  path: /var/log/journal
 relabel_configs:
 - source_labels:
  - __journal__systemd_unit
  target_label: unit
 - source_labels:
  - __journal__hostname
  target_label: hostname

Тут я для тестів створював нові лейбли, які підключалися до логів – source і level.

Інший варіант із Promtail – використовуючи static_labels.

Але тут є проблема: оскільки Loki на кожний набір лейбл створює окремий лог-стрім, для якого створюються окремі індекси та блоки даних, то в результаті отримаємо по-перше проблеми з продуктивністю, по-друге – з вартістю, т.к. на кожен індекс і блок даних будуть виконуватися запити читання-запису в shared store, у нашому випадку це AWS S3, де за кожен запит доводиться платити гроші.

Дивись чудовий пост на цю тему тут – Grafana Loki and what can go wrong with label cardinality.

Додавання labels із запитів в Loki

Натомість, ми можемо створювати нові лейбли прямо із запиту за допомогою самої Loki.

Візьмемо запис із лога, в якому йдеться про спрацювання OOM Killer:

E1213 16:52:25.879626 3382 pod_workers.go:951] “Error syncing pod, skipping” err=”failed to \”CreatePodSandbox\” for \”oom-test_default(f02523a9-43a7-4370-85dd-1da7554496e6)\” with CreatePodSandboxError: \”Failed to create sandbox for pod \\\”oom-test_default(f02523a9-43a7-4370-85dd-1da7554496e6)\\\”: rpc error: code = Unknown desc = failed to start sandbox container for pod \\\”oom-test\\\”: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: container init was OOM-killed (memory limit too low?): unknown\”” pod=”default/oom-test” podUID=f02523a9-43a7-4370-85dd-1da7554496e6

Тут ми маємо поле pod з ім’ям пода, який був вбитий – pod="default/oom-test".

Використовуємо regex у вигляді pod=".*/(?P<pod>[a-zA-Z].*)".* щоб створити Named Capturing Group , перевіряємо наприклад на https://regex101.com :

Доповнюємо вибірку в Loki:

{hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" | regexp `pod=".*/(?P<pod>[a-zA-Z].*)".*`

І в результаті отримуємо лейблу pod  зі значенням ” oom-test “:

Перевіряємо запит алерту з sum() і rate():

sum(rate({hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" | regexp `pod=".*/(?P<pod>[a-zA-Z].*)".*` | pod!="" [5m])) by (pod)

Результат:

Оновлюємо алерт – додамо description в якому використовуємо {{ $labels.pod }}:

- alert: TESTLokiRuler Systemd journal
 expr: |
  sum(rate({hostname="eks-node-dev_data_services-i-081719890438d467f"} |~ ".*OOM-killed.*" | regexp `.*pod=".*/(?P<pod>[a-zA-Z].*)".*` | pod!="" [15m])) by (pod) > 1
 for: 1s
 labels:
   severity: info
 annotations:
   summary: Test Loki OOM Killer Alert
   description: "Killed pod: `{{ $labels.pod }}`"

Чекаємо на його спрацювання:

І в Слаку:

Grafana Loki и ошибки 502 и 504

Зараз не вдається зарепрод’юсити, але іноді Grafana не може дочекатися відповіді від Loki виконання запиту і падає з помилками 502 або 504.

Є тред в Girthub , мені допомогло збільшення тайм-аутів HTTP в Loki ConfigMap:

...
server:
 http_server_read_timeout: 600s
 http_server_write_timeout: 600s
...

Загалом, на цьому поки що все.

Посилання по темі