AWS: CDK та Python, IAM OIDC Provider, та Kubernetes Controllers

Автор |  12/07/2023
 

Отже, маємо AWS EKS кластер, створений з AWS CDK та Python – AWS: CDK – створення EKS з Python та загальні враження від CDK та маємо уявлення, як працює IRSA – AWS: EKS, OpenID Connect та ServiceAccounts.

Наступним кроком після розгортання самого кластеру треба налаштувати OIDC Identity Provider в AWS IAM, та додати два контролери – ExternalDNS для роботи з Route53, то AWS ALB Controller для створення лоад-балансерів при створенні Ingress.

Для аутентифікації в AWS обидва контролери будуть використовувати модель IRSA – IAM Roles for ServiceAccounts, тобто в Kubernetes Pod з контролером підключаємо ServiceAccount, який дозволить використання IAM-ролі, до якої будуть підключені IAM Policy з необіхідними дозволами.

Пізніше окремо розглянемо питання контролеру для скейлінгу WorkerNodes: раніше я використовував Cluster AutoScaler, але цього разу хочу спробувати Karpenter, тож винесу це окремим постом.

Рішення, описані в цьому пості виглядають місцями дуже не гуд, і, може, є варіанти, як це зробити красивіше, але в мене вийшло так. “At least, it works” ¯\_(ツ)_/¯

“Так історично склалося” (с), що продовжуємо їсти кактус використовувати AWS CDK з Python. Ним будемо створювати і IAM-ресурси, і деплоїти Helm-чарти контролерів прямо з CloudFormation-стеку кластеру.

Я намагався винести деплой контролерів окремим стеком, але витратив годину-півтори намагаючись знайти, як у CDK передати значення з одного стеку в інший через CloudFormation Exports та Outputs, тож вреті-решт забив і зробив все в одному класі стеку.

EKS cluster, VPC та IAM

Створення кластеру описано в одному з попередніх постів – AWS: CDK – створення EKS з Python та загальні враження від CDK.

Що ми маємо зараз?

Сам клас для створення стеку:

...
class AtlasEksStack(Stack):

  def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, stage: str, region: str, **kwargs) -> None:
    super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

    # egt AWS_ACCOUNT
    aws_account = kwargs['env'].account

    # get AZs from the $region
    availability_zones = ['us-east-1a', 'us-east-1b']

    ...

aws_account передаємо з app.py при створенні об’єкту класу AtlasEksStack():

...
AWS_ACCOUNT = os.environ["AWS_ACCOUNT"] 
...
eks_stack = AtlasEksStack(app, f'eks-{EKS_STAGE}-1-26',
    env=cdk.Environment(account=AWS_ACCOUNT, region=AWS_REGION),
    stage=EKS_STAGE,
    region=AWS_REGION
  )
...

І далі будемо використовувати для нашалтувань AWS IAM.

Також маємо окрему VPC:

...
    vpc = ec2.Vpc(self, 'Vpc',
      ip_addresses=ec2.IpAddresses.cidr("10.0.0.0/16"),
      vpc_name=f'eks-{stage}-1-26-vpc',
      enable_dns_hostnames=True,
      enable_dns_support=True,
      availability_zones=availability_zones,
      ...
    )
...

Та сам кластер ЕКС:

...
    print(cluster_name)
    cluster = eks.Cluster(
      self, 'EKS-Cluster',
      cluster_name=cluster_name,
      version=eks.KubernetesVersion.V1_26,
      vpc=vpc,
      ...
    )
...

Далі треба додати створення OIDC в IAM, та деплой Helm-чартів з контролерами.

Налаштування OIDC Provider в AWS IAM

Використовуємо boto3 (це одна з речей, яка в AWS CDK не дуже подобається – що багато чого доводиться робити не методами/конструктами самого CDK, а “костилями” у вигляді boto3 чи інших модулів/бібліотек).

Нам треба отримати OIDC Issuer URL, та отримати його thumbprint – тоді зможемо використати create_open_id_connect_provider.

OIDC Provider URL отримаємо за допомогою boto3.client('eks'):

...
import boto3

...
    ############
    ### OIDC ###
    ############

    eks_client = boto3.client('eks')
    # Retrieve the cluster's OIDC provider details
    response = eks_client.describe_cluster(name=cluster_name)

    # https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/2DC***124
    oidc_provider_url = response['cluster']['identity']['oidc']['issuer']
...

Далі, за допомогою бібліотек ssl та hashlib отримуємо thumbprint сертифікату ендпоінту oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com:

...
import ssl
import hashlib
...

    # AWS EKS OIDC root URL
    eks_oidc_url = "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com"

    # Retrieve the SSL certificate from the URL
    cert = ssl.get_server_certificate((eks_oidc_url, 443))
    der_cert = ssl.PEM_cert_to_DER_cert(cert)

    # Calculate the thumbprint for the create_open_id_connect_provider()
    oidc_provider_thumbprint = hashlib.sha1(der_cert).hexdigest()
...

І тепер з boto3.client('iam') та create_open_id_connect_provider() створюємо IAM OIDC Identity Provider:

...
from botocore.exceptions import ClientError
...
    # Create IAM Identity Privder
    iam_client = boto3.client('iam')
    # to catch the "(EntityAlreadyExists) when calling the CreateOpenIDConnectProvider operation"
    try:
      response = iam_client.create_open_id_connect_provider(
          Url=oidc_provider_url,
          ThumbprintList=[oidc_provider_thumbprint],
          ClientIDList=["sts.amazonaws.com"]
        )
    except ClientError as e:
      print(f"\n{e}")
...

Тут все загортаємо у костиль у вигляді try/except, бо при подальших апдейтах стеку boto3.client('iam') натикається на те, що Provider вже є, і падає з помилкою EntityAlreadyExists.

Встановлення ExternalDNS

Першим додамо ExternalDNS – в нього досить проста IAM Policy, тож на ньому протестимо як взагалі CDK працює з Helm-чартами.

IRSA для ExternalDNS

Тут першим кроком нам треба створити IAM Role, яку зможе assume наш ServiceAccount для ExternalDNS, і яка дозволить ExternalDNS виконувати дії з доменною зоною у Route53, бо зараз ExternalDNS має ServiceAccount, але видає помилку:

msg=”records retrieval failed: failed to list hosted zones: WebIdentityErr: failed to retrieve credentials\ncaused by: AccessDenied: Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithWebIdentity\n\tstatus code: 403

Trust relationships

У Trust relationships цієї ролі маємо вказати Principal у вигляді ARN створенного OIDC Provider, в Action – sts:AssumeRoleWithWebIdentity, а в Condition – якщо запит приходить від ServiceAccount, який буде створений ExternalDNS Helm-чартом.

Створим пару змінних:

...
    # arn:aws:iam::492***148:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/2DC***124
    oidc_provider_arn = f'arn:aws:iam::{aws_account}:oidc-provider/{oidc_provider_url.replace("https://", "")}'

    # deploy ExternalDNS to a namespace
    controllers_namespace = 'kube-system'
...

oidc_provider_arn формуємо зі змінної oidc_provider_url, яку отримали раніше у response = eks_client.describe_cluster(name=cluster_name).

Описуємо створення ролі за допомогою iam.Role():

...
    # Create an IAM Role to be assumed by ExternalDNS
    external_dns_role = iam.Role(
      self,
      'EksExternalDnsRole',
      # for Role's Trust relationships
      assumed_by=iam.FederatedPrincipal(
        federated=oidc_provider_arn,
        conditions={
          'StringEquals': {
            f'{oidc_provider_url.replace("https://", "")}:sub': f'system:serviceaccount:{controllers_namespace}:external-dns'
          }
        },
        assume_role_action='sts:AssumeRoleWithWebIdentity'
      )
    )
...

В результаті маємо отримати роль з таким Trust relationships:

Наступний крок – IAM Policy.

IAM Policy для ExternalDSN

Якщо задеплоїти стек зараз, то ExternalDSN почне сваритись на права доступу:

msg=”records retrieval failed: failed to list hosted zones: AccessDenied: User: arn:aws:sts::492***148:assumed-role/eks-dev-1-26-EksExternalDnsRoleB9A571AF-7WM5HPF5CUYM/1689063807720305270 is not authorized to perform: route53:ListHostedZones because no identity-based policy allows the route53:ListHostedZones action\n\tstatus code: 403

Тож описуємо два iam.PolicyStatement() – один для роботи з доменною зоною, другий – для доступу до route53:ListHostedZones.

Робимо їх окремими, бо для route53:ChangeResourceRecordSets у resources хочеться мати обмеження тільки однією конкретною зоною, але для дозволу на route53:ListHostedZones resources має бути у вигляді "*":

...
    # A Zone ID to create records in by ExternalDNS
    zone_id = "Z04***FJG"
    # to be used in domainFilters
    zone_name = example.co

    # Attach an IAM Policies to that Role so ExternalDNS can perform Route53 actions
    external_dns_policy = iam.PolicyStatement(
      actions=[
        'route53:ChangeResourceRecordSets',
        'route53:ListResourceRecordSets'
      ],
      resources=[
        f'arn:aws:route53:::hostedzone/{zone_id}',
      ]
    )

    list_hosted_zones_policy = iam.PolicyStatement(
      actions=[
        'route53:ListHostedZones'
      ],
      resources=['*']
    )

    external_dns_role.add_to_policy(external_dns_policy)
    external_dns_role.add_to_policy(list_hosted_zones_policy)
...

Тепер можемо додати сам ExternalDNS Helm-чарт.

AWS CDK та ExternalDNS Helm-чарт

Тут використовуємо aws-cdk.aws-eks.add_helm_chart().

У values вказуємо на створення serviceAccount, і в його annotations передаємо 'eks.amazonaws.com/role-arn': external_dns_role.role_arn:

...
    # Install ExternalDNS Helm chart
    external_dns_chart = cluster.add_helm_chart('ExternalDNS',
      chart='external-dns',
      repository='https://charts.bitnami.com/bitnami',
      namespace=controllrs_namespace,
      release='external-dns',
      values={
        'provider': 'aws',
        'aws': {
          'region': region
        },
        'serviceAccount': {
          'create': True,
          'annotations': {
            'eks.amazonaws.com/role-arn': external_dns_role.role_arn
          }
        },
        'domainFilters': [
          f"{zone_name}"
        ],
        'policy': 'upsert-only'
      }
    )
...

Деплоїмо, і глянемо под ExternalDNS – бачимо і наш domain-filter, і вже знайомі нам змінні оточення для роботи IRSA:

[simterm]

$ kubectl -n kube-system describe pod external-dns-85587d4b76-hdjj6
...
  Args:
   --metrics-address=:7979
   --log-level=info
   --log-format=text
   --domain-filter=test.example.co
   --policy=upsert-only
   --provider=aws
...
  Environment:
   AWS_DEFAULT_REGION:      us-east-1
   AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS:  regional
   AWS_ROLE_ARN:         arn:aws:iam::492***148:role/eks-dev-1-26-EksExternalDnsRoleB9A571AF-7WM5HPF5CUYM
   AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
...

[/simterm]

Перевіримо логи:

[simterm]

...
time="2023-07-11T10:28:28Z" level=info msg="Applying provider record filter for domains: [example.co. .example.co.]"
time="2023-07-11T10:28:28Z" level=info msg="All records are already up to date"
...

[/simterm]

І протестуємо його роботу.

Перевірка роботи ExternalDNS

Для перевірки – створимо простий Service з типом Loadbalancer, в annotations додаємо external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname:

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-service
 annotations:
  external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname: "nginx.test.example.co"
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: nginx
 ports:
  - name: nginx-http-svc-port
   protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: nginx-http
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx-pod
 labels:
  app: nginx
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginxdemos/hello
  ports:
   - containerPort: 80
    name: nginx-http

Дивимось логи:

[simterm]

...
time="2023-07-11T10:30:29Z" level=info msg="Applying provider record filter for domains: [example.co. .example.co.]"
time="2023-07-11T10:30:29Z" level=info msg="Desired change: CREATE cname-nginx.test.example.co TXT [Id: /hostedzone/Z04***FJG]"
time="2023-07-11T10:30:29Z" level=info msg="Desired change: CREATE nginx.test.example.co A [Id: /hostedzone/Z04***FJG]"
time="2023-07-11T10:30:29Z" level=info msg="Desired change: CREATE nginx.test.example.co TXT [Id: /hostedzone/Z04***FJG]"
time="2023-07-11T10:30:29Z" level=info msg="3 record(s) in zone example.co. [Id: /hostedzone/Z04***FJG] were successfully updated"
...

[/simterm]

Перевіряємо роботу домену:

[simterm]

$ curl -I nginx.test.example.co
HTTP/1.1 200 OK

[/simterm]

“It works!” (c)

Весь код для OIDC та ExternalDNS

Весь код разом зараз виглядає так:

...
    ############
    ### OIDC ###
    ############

    eks_client = boto3.client('eks')
    # Retrieve the cluster's OIDC provider details
    response = eks_client.describe_cluster(name=cluster_name)

    # https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/2DC***124
    oidc_provider_url = response['cluster']['identity']['oidc']['issuer']

    # AWS EKS OIDC root URL
    eks_oidc_url = "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com"

    # Retrieve the SSL certificate from the URL
    cert = ssl.get_server_certificate((eks_oidc_url, 443))
    der_cert = ssl.PEM_cert_to_DER_cert(cert)

    # Calculate the thumbprint for the create_open_id_connect_provider()
    oidc_provider_thumbprint = hashlib.sha1(der_cert).hexdigest()

    # Create IAM Identity Privder
    iam_client = boto3.client('iam')
    # to catch the "(EntityAlreadyExists) when calling the CreateOpenIDConnectProvider operation"
    try:
      response = iam_client.create_open_id_connect_provider(
          Url=oidc_provider_url,
          ThumbprintList=[oidc_provider_thumbprint],
          ClientIDList=["sts.amazonaws.com"]
        )
    except ClientError as e:
      print(f"\n{e}")
  
    ###################
    ### Controllers ###
    ###################

    ### ExternalDNS ###

    # arn:aws:iam::492***148:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/2DC***124
    oidc_provider_arn = f'arn:aws:iam::{aws_account}:oidc-provider/{oidc_provider_url.replace("https://", "")}'

    # deploy ExternalDNS to a namespace
    controllers_namespace = 'kube-system'

    # Create an IAM Role to be assumed by ExternalDNS
    external_dns_role = iam.Role(
      self,
      'EksExternalDnsRole',
      # for Role's Trust relationships
      assumed_by=iam.FederatedPrincipal(
        federated=oidc_provider_arn,
        conditions={
          'StringEquals': {
            f'{oidc_provider_url.replace("https://", "")}:sub': f'system:serviceaccount:{controllers_namespace}:external-dns'
          }
        },
        assume_role_action='sts:AssumeRoleWithWebIdentity'
      )
    )

    # A Zone ID to create records in by ExternalDNS
    zone_id = "Z04***FJG"
    # to be used in domainFilters
    zone_name = "example.co"

    # Attach an IAM Policies to that Role so ExternalDNS can perform Route53 actions
    external_dns_policy = iam.PolicyStatement(
      actions=[
        'route53:ChangeResourceRecordSets',
        'route53:ListResourceRecordSets'
      ],
      resources=[
        f'arn:aws:route53:::hostedzone/{zone_id}',
      ]
    )

    list_hosted_zones_policy = iam.PolicyStatement(
      actions=[
        'route53:ListHostedZones'
      ],
      resources=['*']
    )

    external_dns_role.add_to_policy(external_dns_policy)
    external_dns_role.add_to_policy(list_hosted_zones_policy)

    # Install ExternalDNS Helm chart
    external_dns_chart = cluster.add_helm_chart('ExternalDNS',
      chart='external-dns',
      repository='https://charts.bitnami.com/bitnami',
      namespace=controllers_namespace,
      release='external-dns',
      values={
        'provider': 'aws',
        'aws': {
          'region': region
        },
        'serviceAccount': {
          'create': True,
          'annotations': {
            'eks.amazonaws.com/role-arn': external_dns_role.role_arn
          }
        },
        'domainFilters': [
          zone_name
        ],
        'policy': 'upsert-only'
      }
    )
...

Переходимо до ALB Controller.

Встановлення AWS ALB Controller

Тут, в принципі, все теж саме, єдине, з чим довелось повозитись – це IAM Policy, бо якщо для ExternalDNS маємо тільки два дозволи, і можемо описати їх прямо при створенні цієї Policy, то для ALB Controller політику треба взяти з GitHub, бо вона досить велика.

IAM Policy з GitHub URL

Тут використовуємо requests (знов костилі):

...
import requests
...
    alb_controller_version = "v2.5.3"
    url = f"https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controller/{alb_controller_version}/docs/install/iam_policy.json"

    response = requests.get(url)
    response.raise_for_status() # Check for any download errors
    
    # format as JSON
    policy_document = response.json()
    document = iam.PolicyDocument.from_json(policy_document)
...

Отримуємо файл політики, формуємо його в JSON, і потм з JSON формуємо вже сам policy document.

IAM Role для ALB Controller

Далі створюємо IAM Role з аналогічними до ExternalDNS Trust relationships, тільки міняємо conditions – вказуємо ServiceAccount, який буде створено для AWS ALB Contoller:

...
    alb_controller_role = iam.Role(
      self,
      'AwsAlbControllerRole',
      # for Role's Trust relationships
      assumed_by=iam.FederatedPrincipal(
        federated=oidc_provider_arn,
        conditions={
          'StringEquals': {
            f'{oidc_provider_url.replace("https://", "")}:sub': f'system:serviceaccount:{controllers_namespace}:aws-load-balancer-controller'
          }
        },
        assume_role_action='sts:AssumeRoleWithWebIdentity'
      )
    )    
    alb_controller_role.attach_inline_policy(iam.Policy(self, "AwsAlbControllerPolicy", document=document))
...

AWS CDK та AWS ALB Controller Helm-чарт

І тепер встановлюємо сам чарт з потрібними values – вказуємо на необхідність створення ServiceAccount, йому в annotations передаємо ARM ролі, яку створили перед цим, та задаємо clusterName:

...
    # Install AWS ALB Controller Helm chart
    alb_controller_chart = cluster.add_helm_chart('AwsAlbController',
      chart='aws-load-balancer-controller',
      repository='https://aws.github.io/eks-charts',
      namespace=controllers_namespace,
      release='aws-load-balancer-controller',
      values={
        'image': {
          'tag': alb_controller_version
        },
        'serviceAccount': {
          'name': 'aws-load-balancer-controller',
          'create': True,
          'annotations': {
            'eks.amazonaws.com/role-arn': alb_controller_role.role_arn
          },
          'automountServiceAccountToken': True         
        },
        'clusterName': cluster_name,
        'replicaCount': 1
      }
    )
...

Перевірка роботи AWS ALB Controller

Створимо простий Pod, Service та до них – Ingress:

---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: nginx-ingress
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: alb
spec:
 rules:
 - http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: nginx-http-svc-port
      port:
       number: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-service
 annotations:
  external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname: "nginx.test.example.co"
spec:
 selector:
  app: nginx
 ports:
  - name: nginx-http-svc-port
   protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: nginx-http
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx-pod
 labels:
  app: nginx
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginxdemos/hello
  ports:
   - containerPort: 80
    name: nginx-http

Деплоїмо, і перевіряємо Ingress:

[simterm]

$ kubectl get ingress
NAME      CLASS  HOSTS  ADDRESS                                                            PORTS  AGE
nginx-ingress  <none>  *    internal-k8s-default-nginxing-***-***.us-east-1.elb.amazonaws.com  80     34m

[/simterm]

Єдине тут, що спрацювало не з першого разу – це підключення aws-iam-token: саме тому я в values чарту явно передав 'automountServiceAccountToken': True, хоча в нього і так дефолтне значення true.

Але після декулькох редеплоїв з cdk deploy – токен таки створився і підключився до поду:

...
  - name: AWS_ROLE_ARN
   value: arn:aws:iam::492***148:role/eks-dev-1-26-AwsAlbControllerRole4AC4054B-1QYCGEG2RZUD7
  - name: AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
   value: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
...

В цілому, на цьому все.

Як завжди з CDK – це біль та страждання через відсутність нормальної документації та прикладів, але за допомогою ChatGPT та матюків – воно таки запрацювало.

Ще, мабуть, було б добре створення ресурсів винести хоча б у окремі функції, а не робити все з AtlasEksStack.__init__(), але то може пізніше.

Далі за планом – запуск VictoriaMetrics в Kubernetes, а потім вже потицяємо Karpenter.