AWS: EKS, OpenID Connect та ServiceAccounts

Автор |  07/07/2023
 

Зараз сетаплю новий ЕКС кластер, і серед інших компонентів запускаю в ньому ExternalDNS, який використовує Kubernetes ServiceAccount для аутентифікації в AWS, щоб мати змогу вносити зміни до доменної зони в Route53.

Однак забув налаштувати Identity Provider в AWS IAM, і ExternalDNS видав помилку:

level=error msg=”records retrieval failed: failed to list hosted zones: WebIdentityErr: failed to retrieve credentials\ncaused by: InvalidIdentityToken: No OpenIDConnect provider found in your account for https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F\n\tstatus code: 400

Тож почав згадувати за OIDC, потім взагалі про аутентифікацію в Kubernetes, и вирішив ще раз копнути в те, як воно все працює, бо в останніх версіях EKS/Kubernetes були досить цікаві зміни.

Що таке OpenID Connect та Identity Provider

OpenID Connect (OIDC) це протокол, який дозволяє сервісам виконувати аутентифікацію іншого сервісу або користувача на основі Identity Tokens, які являють собою JSON Web Tokens (JWT).

Сам JWT підписується Identity Provider (IDP), і містить в собі інформацю про юзера або сервіс.

В нашому випадку, AWS Elastic Kubernetes Service – це Identity Provider, а AWS – це Service Provider. Тобто, EKS аутентифікує юзерів, і каже Амазону, що цьому юзеру можна довіряти виконувати якісь дії в AWS.

Тож головне, що треба усвідомлювати, коли ви налаштовуєте Identity Providers в AWS IAM, це те, що ви не налаштовуєте якийсь окремий AWS Service під назвою “Identity Providers“, а налаштовуєте AWS IAM, якому кажете – “Хей, довіряй чуваку з оцим URL”, тобто налаштовуєте Trust relations між вашим Identity Provider (EKS, GitHub, GitLab, Google тощо) та Service Provider (AWS).

Якщо провести аналогію, то це якби ви в аеропорту на паспортному контролі десь в Амстердамі прийшли зі своїм українським паспортом, і вам там повірили, що ви – то саме ви, бо прикордонна служба Нідерландів (Service Provider) довіряє уряду України (Identity Provider), який вам видав цей паспорт (JWT).

AWS EKS та IAM Role

Окей, тож як Kubernetes Pod у EKS отримує доступ до AIM-ролі?

Ми повернемось детальніше до цієї теми в кінці, у AWS IAM Roles for Kubernetes ServiceAccounts, але зараз глянемо загальну картину процесу:

 • ми створюємо ServiceAccount для Kubernetes Pod, в annotations цього ServiceAccount вказуємо ARN IAM-ролі, яку цей Pod має використовувати для аутентифікації в AWS (авторизація, тобто перевірка які саме дії ви можете в AWS виконувати, буде виконуватись на рівні самого AWS в IAM за допомогою IAM Policy, яка підключена до вашої IAM Role)
 • EKS генерує JWT-токен, в якому вказано, що “подавач” цього токену дійсно є валідним EKS-юзером, і EKS це підтвержує своїм сертифікатом
 • процес із поду за допомогою цього токену проходить аутентифікацію в AWS IAM і виконує AssumeRole
 • і вже від імені цїєї ролі виконує необхідні дії з AWS API

Тобто, в процесі приймаються участь Kubernetes ServiceAccount, AWS AIM, та JWT-токени.

Розберемося з цим усім по черзі, і почнемо з ServiceAccounts та JWT в EKS, бо з часів написання Kubernetes: ServiceAccounts, JWT-токены, аутентификация и RBAC-авторизация процес трохи змінився.

EKS ServiceAccounts та Projected Volumes

Якщо раніше при створенні ServiceAccount створювався статичний Kubernetes Secret, який в собі мав три поля – namespace, ca.crt та власне token, то тепер це все генерується динамічно для кожного поду та ServiceAccount.

Давайте переглянемо, що ми зараз маємо в поді з ExternalDNS:

[simterm]

$ kk -n kube-system get pod external-dns-85587d4b76-2flhg -o yaml
...
  env:
  - name: AWS_DEFAULT_REGION
   value: us-east-1
  - name: AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS
   value: regional
  - name: AWS_ROLE_ARN
   value: arn:aws:iam::492***148:role/eks-dev-1-26-EksExternalDnsRoleB9A571AF-1CFSB6BBQDGSZ
  - name: AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
   value: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
...
  volumeMounts:
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-qdgjr
   readOnly: true
  - mountPath: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount
   name: aws-iam-token
   readOnly: true
...
 serviceAccount: external-dns
 serviceAccountName: external-dns
...
 volumes:
 - name: aws-iam-token
  projected:
   defaultMode: 420
   sources:
   - serviceAccountToken:
     audience: sts.amazonaws.com
     expirationSeconds: 86400
     path: token
 - name: kube-api-access-qdgjr
  projected:
   defaultMode: 420
   sources:
   - serviceAccountToken:
     expirationSeconds: 3607
     path: token
   - configMap:
     items:
     - key: ca.crt
      path: ca.crt
     name: kube-root-ca.crt
   - downwardAPI:
     items:
     - fieldRef:
       apiVersion: v1
       fieldPath: metadata.namespace
      path: namespace
...

[/simterm]

Отже, в volumeMounts ми бачимо два volumeskube-api-access-qdgjr та aws-iam-token. До aws-iam-token повернемось пізніше, а поки давайте розглянемо volumes.projected для kube-api-access-qdgjr.

ServiceAccount Tokens

Починаючи з версії 1.22, Kubernetes має два типи токені – Long Live та Time Bound.

Long Live вже вважається deprecated, і не має використовуватись, хоча його можливо зробити зо допомогою Secret – це той самий тип токенів, які використовувались для ServiceAccounts раніше:

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: test-sa
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: test-secret
 annotations:
  kubernetes.io/service-account.name: test-sa
type: kubernetes.io/service-account-token

Time Bound токени генеруються Kubernetes TokenRequest API, мають обмежений час життя, валідні тільки для конкретного Pod та ServiceAccount, і підключаються до поду за допомогою Projected Volumes та serviceAccountToken.

Kubernetes API JWT authentification

Глянемо в самому поді зміст каталогу /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount:

[simterm]

$ kk exec -ti pod/test-pod -- ls -l /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
total 0
lrwxrwxrwx  1 root   root      13 Jul 5 09:37 ca.crt -> ..data/ca.crt
lrwxrwxrwx  1 root   root      16 Jul 5 09:37 namespace -> ..data/namespace
lrwxrwxrwx  1 root   root      12 Jul 5 09:37 token -> ..data/token

[/simterm]

Тут маємо три файли, які створені з Projected Volumes, в яких ми бачили три source, кожний з власним path:

 • serviceAccountToken: містить токен, отриманий від kube-apiserver за допомогою TokenRequest API, і використовується подом для аутентифікації на Kubernetes API. Має обмежений час життя, і валідний тільки для цього конкретного поду та його ServiceAccount
  • підключається у path: token
 • configMap: бере зміст kube-root-ca.crt ConfigMap, використовується подом, щоб впевнитись, що він підключається саме до потрібного Kubernetes API
  • підключається у path: ca.crt
 • downwardAPI: отримує від API інформацію про metadata.namespace
  • підключається у path: namespace

Давайте глянемо, що в самому токені – він теж змінився.

Отримуємо сам токен:

[simterm]

$ token=`kubectl -n kube-system exec external-dns-85587d4b76-2flhg -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token`

[/simterm]

І дивимось зміст за допомогою jwt-cli або на сайті https://jwt.io:

[simterm]

$ jwt decode $token

Token header
------------
{
 "alg": "RS256",
 "kid": "64aacc8aa986bf6161312dfdfeba00e63ed64f9d"
}

Token claims
------------
{
 "aud": [
  "https://kubernetes.default.svc"
 ],
 "exp": 1720254790,
 "iat": 1688718790,
 "iss": "https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F",
 "kubernetes.io": {
  "namespace": "kube-system",
  "pod": {
   "name": "external-dns-85587d4b76-2flhg",
   "uid": "d59b56f1-fa01-4a0f-8897-1933926e4d42"
  },
  "serviceaccount": {
   "name": "external-dns",
   "uid": "38c8f023-60bf-416e-b6c2-d37939ac3c06"
  },
  "warnafter": 1688722397
 },
 "nbf": 1688718790,
 "sub": "system:serviceaccount:kube-system:external-dns"
}

[/simterm]

Тут:

 • aud (audience): для кого цей токен призначений – отримувач має ідентифікувати себе з цим ім’ям, інакше токен має бути відхилений
 • exp (expiration time): “термін придатності” цього токену – після його закінчення, токен має бути відхилений
 • iat (issued at): час створення токену, від якого буде рахуватись exp
 • iss (issuer): OIDC Issuer URL нашого кластеру – той самий Identity Provider URL, який потім будемо використовувати при налаштувані AWS IAM
 • kubernetes.io: тут бачимо UID самого пода та ServiceAccount – саме тому якщо под або його ServiceAccount буде перестворено, то цей токен стане невалідним, бо зміняться UID
 • sub (subject): “ім’я користувача” цього токену – буде перевірятись у AWS IAM для авторизації дій з AWS API

Використовуючи це токен – ми з поду можемо аутентифікуватись на API нашого Kubernetes-кластеру.

Описуємо под з cURL:

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: test-pod
spec:
 containers:
  - name: curl
   image: curlimages/curl
   command: ['sleep', '36000']
 restartPolicy: Never

Створюємо його:

[simterm]

$ kubectl apply -f test-pod.yaml 
pod/test-pod created

[/simterm]

Підключаємось, та створюємо змінні:

[simterm]

$ kubectl exec -ti test-pod -- sh
~ $ SERVICEACCOUNT=/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
~ $ TOKEN=$(cat ${SERVICEACCOUNT}/token)
~ $ CACERT=${SERVICEACCOUNT}/ca.crt
~ $ curl --cacert ${CACERT} --header "Authorization: Bearer ${TOKEN}" -X GET https://kubernetes.default.svc/api
{
 "kind": "APIVersions",
 "versions": [
  "v1"
 ],
 "serverAddressByClientCIDRs": [
  {
   "clientCIDR": "0.0.0.0/0",
   "serverAddress": "ip-172-16-110-147.ec2.internal:443"
  }
 ]
}

[/simterm]

Тоді як без токену – підемо за російським кораблем отримаємо відповідь 403:

[simterm]

~ $ curl --cacert ${CACERT} -X GET https://kubernetes.default.svc/api
{
 "kind": "Status",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {},
 "status": "Failure",
 "message": "forbidden: User \"system:anonymous\" cannot get path \"/api\"",
 "reason": "Forbidden",
 "details": {},
 "code": 403
}

[/simterm]

Добре – з аутентифікацією в Kubernetes API наче розібралися, давайте глянемо на AWS.

AWS IAM Roles для Kubernetes ServiceAccounts

Для роботи з AWS API, Kubernetes Pod використовує модель IRSA – IAM Role for Service Accounts.

Хоча ви все ще можете використовувати підхід з ACCESS/SECRET через змінні оточення, або підключати необхідну роль до EC2 WorkerNode як EC2 IAM Instance Role, робота через IRSA дозволяє вам видавати права на роботу з AWS для конкретного поду, а не всіх подів на цьому ЕС2-інстансі.

У випадку ж з ACCESS/SECRET для поду – ключі у вас статичні, і по-перше – можуть бути скомпрометовані (вкрадені), по-друге – вам необхідно їх десь тримати та передавати у Deployment/StatefulSet, etc під час створення вашого workload, тоді як IRSA використовує динамічні дані доступу (credentials), яки створються під час запиту поду до IAM-ролі, і вам не потрібно їх ані зберігати, ані хвилюватись через їх витік.

Assume Role з AWS CLI

Отже, Kubernetes Pod буде виконувати AssumeRole для отримання ролі, тож давайте згадаємо, як AssumeRole працює з AWS CLI – тоді будемо краще уявляти собі, як це працює в EKS з його подами.

Описуємо IAM Policy, яка дозволяє доступ до S3-бакетів:

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

Створюємо її:

[simterm]

$ aws iam create-policy --policy-name irsa-test --policy-document file://irsa-policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "irsa-test",
    ...
    "Arn": "arn:aws:iam::492***148:policy/irsa-test",
    ...
  }
}

[/simterm]

Описуємо Trusted Policy для майбутньої IAM Role – хто зможе виконувати запит sts:AssumeRole цієї ролі до AWS API:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::492***148:root"
   },
   "Action": "sts:AssumeRole"
  }
 ]
}

Тут в Principal "arn:aws:iam::492***148:root" вказуємо, що будь-який валідний юзер цього AWS-аккаунту може виконати "Action": "sts:AssumeRole".

Cтворюємо саму роль, якій підключаємо цю полісі:

[simterm]

$ aws iam create-role --role-name irsa-test-role --assume-role-policy-document file://irsa-trust.json
{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "irsa-test-role",
    "RoleId": "AROAXFIUAIGSBE2Q2WORF",
    "Arn": "arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test-role",
    "CreateDate": "2023-07-05T11:05:37Z",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::492***148:root"
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    }
  }
}

[/simterm]

І додаємо до ролі політику, яка дозволяє виконувати запити до S3:

[simterm]

$ aws iam attach-role-policy --role-name irsa-test-role --policy-arn arn:aws:iam::492****148:policy/irsa-test

[/simterm]

Тепер з AWS CLI перевіряємо чи зможемо ми виконати assume цієї ролі:

[simterm]

$ aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test-role --role-session-name TestIrsa
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "ASI***GU3",
    "SecretAccessKey": "g5N***xhR",
    "SessionToken": "Fwo***g==",
    "Expiration": "2023-07-05T12:25:54Z"
  },
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "AROAXFIUAIGSBE2Q2WORF:TestIrsa",
    "Arn": "arn:aws:sts::492***148:assumed-role/irsa-test-role/TestIrsa"
  }
}

[/simterm]

Працює.

Що тут відбувається?

 • AWS CLI виконує запит до AWS STS
 • STS перевіряє, чи може користувач (який у ~/.aws/credentials має ACCESS/SECRET ключі юзеру в AWS) виконувати API-запит sts:AssumeRole (а так як ми в Trust Policy  цієї ролі вказали Principal "arn:aws:iam::492***148:root" – то може)
 • якщо перевірку пройдено, то STS створює тимчасові дані доступу для цієї ролі – AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY та AWS_SESSION_TOKEN і повертає їх до AWS CLI

Далі, використовуючи ці дані, ми можемо виконувати дії від імені ціьєї IAM-ролі:

[simterm]

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASI***YHO
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=WPN***ZiN
$ export AWS_SESSION_TOKEN=Fwo***Vo=

[/simterm]

Перевіримо юзера тепер:

[simterm]

$ aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AROAXFIUAIGSBE2Q2WORF:TestIrsa",
  "Account": "492***148",
  "Arn": "arn:aws:sts::492***148:assumed-role/irsa-test-role/TestIrsa"
}

[/simterm]

І глянемо чи маємо ми доступ до бакетів:

[simterm]

$ aws s3 ls
2023-02-01 13:29:34 amplify-staging-112927-deployment
2023-02-02 17:40:56 amplify-dev-174045-deployment
...

[/simterm]

Окей, з цим розібралися.

Тепер глянемо, як це відбувається в EKS.

AssumeRole as a ServiceAccount

Спочатку налаштуємо Identity Provider в IAM, створимо ServiceAccount та IAM Role, яку будемо використовувати, перевіримо, і потім глянемо як саме воно працює.

Отримуємо OpenID Connect provider URL:

[simterm]

$ aws eks describe-cluster --name eks-dev-1-26-cluster --query "cluster.identity.oidc.issuer" --output text
https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F

[/simterm]

Переходимо до AWS Console > IAM > Identity Providers, додаємо нового провайдера з типом OpenID Connect.

Вказуємо Provider URL, клікаємо Get thumbprint:

За цим відбитком IAM в майбутньому буде перевіряти, чи дійсно до нього прийшов той самий Issuer, якого ми вказуємо в Provider URL.

В полі Audience задаємо sts.amazonaws.com – “до кого” цей IDP зможе звертатись.

Клікаємо Add provider, переходимо до нього, та копіюємо його ARN:

Створюємо файл “політики довіри” – описуємо, хто зможе виконувати Assume ролі, яку будемо створювати для нашого тестового поду:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "Federated": "arn:aws:iam::492***148:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F"
   },
   "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F:aud": "sts.amazonaws.com",
     "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F:sub": "system:serviceaccount:default:irsa-test-service-account"
    }
   }
  }
 ]
}

Тут:

 • Federated: ARN Identity Provider-у, якого ми створили
 • Action: яку саме дію він зможе виконувати
 • Condition: і при яких умовах – якщо sub, тобто “юзер” буде irsa-test-service-account ServiceAccount, і він буде звертатись до sts.amazonaws.com

Створюємо IAM Role, нотуємо її ARN:

[simterm]

$ aws iam create-role --role-name irsa-test --assume-role-policy-document file://irsa-trust.json
...
    "Arn": "arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test",
...

[/simterm]

Підключимо ту саму S3 Policy, яку робили ще на початку:

[simterm]

$ aws iam attach-role-policy --role-name irsa-test --policy-arn arn:aws:iam::492***148:policy/irsa-test

[/simterm]

Описуємо ServiceAccount, в annotations якого вказуємо IAM Role ARN – тієї ролі, яку тільки що створили:

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: irsa-test-service-account
 namespace: default
 annotations:
  eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test

І додаємо тестовий под з AWS CLI, якому вказуємо цей serviceAccountName:

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: irsa-test-pod
spec:
 containers:
  - name: aws-cli
   image: amazon/aws-cli:latest
   command: ['sleep', '36000']
 restartPolicy: Never
 serviceAccountName: irsa-test-service-account

Деплоїмо:

[simterm]

$ kubectl apply -f irsa-sa.yaml 
serviceaccount/irsa-test-service-account created
pod/irsa-test-pod created

[/simterm]

Підключаємось в под, і пробуємо переглянути S3 корзини в аккаунті:

[simterm]

sh-4.2# aws s3 ls
2023-02-01 11:29:34 amplify-staging-112927-deployment
2023-02-02 15:40:56 amplify-dev-174045-deployment
...

[/simterm]

І переконаємось, що ми це зробили дійсно використовуючи роль irsa-test:

[simterm]

sh-4.2# aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AROAXFIUAIGSM3R35H4WY:botocore-session-1688726924",
  "Account": "492***148",
  "Arn": "arn:aws:sts::492***148:assumed-role/irsa-test/botocore-session-1688726924"
}

[/simterm]

А тепер розберемося, як воно працює.

IRSA та Amazon EKS Pod Identity webhook

Глянемо на наш под, як ми це робили на самому початку з подом ExternalDNS:

[simterm]

$ kubectl get pod/irsa-test-pod -o yaml
...
  - name: AWS_ROLE_ARN
   value: arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test
  - name: AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
   value: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
...
  volumeMounts:
  - mountPath: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
   name: kube-api-access-frc4n
   readOnly: true
  - mountPath: /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount
   name: aws-iam-token
   readOnly: true
...
 volumes:
 - name: aws-iam-token
  projected:
   defaultMode: 420
   sources:
   - serviceAccountToken:
     audience: sts.amazonaws.com
     expirationSeconds: 86400
     path: token
 - name: kube-api-access-frc4n
  projected:
   defaultMode: 420
   sources:
   - serviceAccountToken:
     expirationSeconds: 3607
     path: token
   - configMap:
     items:
     - key: ca.crt
      path: ca.crt
     name: kube-root-ca.crt
   - downwardAPI:
     items:
     - fieldRef:
       apiVersion: v1
       fieldPath: metadata.namespace
      path: namespace

[/simterm]

Ми вже розбирали що знаходиться в /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token, який створюється з Projected Volume kube-api-access-frc4n – теперь глянемо на /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token.

Для нього використовується той самий тип serviceAccountToken, якому передається audience: sts.amazonaws.com. В результаті маємо JWT-токен для аутентифікації в AWS:

[simterm]

$ token=`kubectl exec -ti pod/irsa-test-pod -- cat /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token`
$ jwt decode $token
...
Token claims
------------
{
 "aud": [
  "sts.amazonaws.com"
 ],
 "exp": 1688813222,
 "iat": 1688726822,
 "iss": "https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F",
 "kubernetes.io": {
  "namespace": "default",
  "pod": {
   "name": "irsa-test-pod",
   "uid": "cc040630-1e85-4339-9699-7106c2b37a9b"
  },
  "serviceaccount": {
   "name": "irsa-test-service-account",
   "uid": "65b197d7-1609-433c-825e-b423f622978b"
  }
 },
 "nbf": 1688726822,
 "sub": "system:serviceaccount:default:irsa-test-service-account"
}

[/simterm]

Бачимо всі тіж поля:

 • aud: має співпадати з audience нашого Identity Provider в AWS AIM (інакше отримаємо помилку “An error occurred (InvalidIdentityToken) when calling the AssumeRoleWithWebIdentity operation: Incorrect token audience” – я с першого разу помилився, коли додавав IDP – в Audience вказав sts.amazon.com замість sts.amazonaws.com)
 • iss: IAM буде перевіряти, від кого прийшов токен, і чи може він довіряти цьому джерелу
 • sub: буде використовуватись у IAM Role Trusted Policy – згадайте Condition.StringEquals у файлі irsa-trust.json

Тобто, з цим токеном ми можемо звернутись до AWS STS, і отримати temporary crdentials, за якими зможемо виконати запит на sts:AssumeRoleWithWebIdentity.

Перевіримо?

Використаємо AWS CLI та assume-role-with-web-identity:

[simterm]

sh-4.2# token=`cat /var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token`
sh-4.2# aws sts assume-role-with-web-identity --role-session-name "test-irsa" --role-arn arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test --web-identity-token $token
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "ASI***PUU",
    "SecretAccessKey": "Y/Z***KQW",
    "SessionToken": "IQo***A==",
    "Expiration": "2023-07-07T12:54:30+00:00"
  },
  "SubjectFromWebIdentityToken": "system:serviceaccount:default:irsa-test-service-account",
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "AROAXFIUAIGSM3R35H4WY:test-irsa",
    "Arn": "arn:aws:sts::492***148:assumed-role/irsa-test/test-irsa"
  },
  "Provider": "arn:aws:iam::492***148:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/FDF***F2F",
  "Audience": "sts.amazonaws.com"
}

[/simterm]

Wow! It’s a magic!

То щож відбувається, коли ми створюємо ServiceAccount с IAM Role ARN в аннотаціях?

Чудово описано ось тут – Introducing fine-grained IAM roles for service accounts:

Отже:

 • при створенні пода з ServiceAccount, якому вказано IAM Role, Amazon EKS Pod Identity webhook створює змінні оточення AWS_ROLE_ARN та AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE, і додає aws-iam-token projected volume, в якому генерує JWT
 • при роботі процесу всередині поду – цей процес (AWS CLI, CDK, SDK, whatever) використовує змінні оточення:
  • AWS_ROLE_ARN – щоб знати, Assume якої ролі робити
  • та AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE – що знати, звідки йому взяти токен для аутентифікації в AWS

Тобто, коли ми викликали aws s3 ls і не передавали йому ніяких параметрів – він просто взяв їх з оточення:

[simterm]

sh-4.2# env | grep AWS_
AWS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::492***148:role/irsa-test
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE=/var/run/secrets/eks.amazonaws.com/serviceaccount/token
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_REGION=us-east-1
AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS=regional

[/simterm]

That’s all, folks!

Корисні посилання