AWS: CDK підключення EBS CSI driver Add-On до EKS

Автор |  13/07/2023

Продовжимо про AWS CDK та Python. Пишу не тому, що подобається, а тому, що в інтернеті прикладів ну якось зовсім мало, тож нехай будуть хоча б тут.

Отже, маємо кластер, маємо пару контролерів. Наче все готово – почав встановлювати чарт VictoriaMetrics, і все завелося окрім поду з VMSingle, який завис в статусі Pending.

“VolumeBinding”: binding volumes: timed out waiting for the condition

Перевіряємо Events цього поду:

[simterm]

...
Events:
 Type   Reason      Age  From        Message
 ----   ------      ---- ----        -------
 Warning FailedScheduling 10m  default-scheduler running PreBind plugin "VolumeBinding": binding volumes: timed out waiting for the condition

[/simterm]

Швидкий гуглінг привів до питання на StackOverflow, де я і згадав про EKS Add-ons, в саме – про EBS CSI дайвер, який має створювати EBS при появі PersistentVolumeClaim.

Тож сьогодні глянемо, як з AWS CDK додати аддони до кластеру.

Тут, в принципі, все досить просто, єдине що довелося погуглити як жеж саме використовувати CfnAddon, але цього разу документація знайшлась швидко, і навіть з прикладами на Python, а не TypeScript.

IAM Role для EBS CSI driver

OIDC Provider вже маємо, див. AWS: EKS, OpenID Connect та ServiceAccounts.

Для драйверу теж використовуємо IRSA – описуємо ServiceAccount, політику беремо вже готову – AWS Managed Policy, підключаємо через виклик iam.ManagedPolicy.from_aws_managed_policy_name():

...
    # Create an IAM Role to be assumed by ExternalDNS
    ebs_csi_addon_role = iam.Role(
      self,
      'EbsCsiAddonRole',
      # for Role's Trust relationships
      assumed_by=iam.FederatedPrincipal(
        federated=oidc_provider_arn,
        conditions={
          'StringEquals': {
            f'{oidc_provider_url.replace("https://", "")}:sub': 'system:serviceaccount:kube-system:ebs-csi-controller-sa'
          }
        },
        assume_role_action='sts:AssumeRoleWithWebIdentity'
      )
    )
    ebs_csi_addon_role.add_managed_policy(iam.ManagedPolicy.from_aws_managed_policy_name("service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy"))
...

У from_aws_managed_policy_name вказуємо ім’я як “service-role/ManagedPolicyName“.

CfnAddon для EBS CSI driver

Знаходимо актувальну версію дайверу, вказавши версію кластеру – у нас 1.26, бо CDK досі не підтримує 1.27:

[simterm]

$ aws eks describe-addon-versions --addon-name aws-ebs-csi-driver --kubernetes-version 1.26 --query "addons[].addonVersions[].[addonVersion, compatibilities[].defaultVersion]" --output text
v1.20.0-eksbuild.1
True
...

[/simterm]

І описуємо підключення самого аддону з CfnAddon – вказуємо ім’я кластеру, версію та ServiceAccount IAM Role ARN:

...
    # Add EBS CSI add-on
    ebs_csi_addon = eks.CfnAddon(
      self,
      "EbsCsiAddonSa",
      addon_name="aws-ebs-csi-driver",
      cluster_name=cluster_name,
      resolve_conflicts="OVERWRITE",
      addon_version="v1.20.0-eksbuild.1",
      service_account_role_arn=ebs_csi_addon_role.role_arn
    )
...

Деплоїмо, перевіряємо:

Перевіряємо поди:

[simterm]

$ kk -n kube-system get pod | grep csi
ebs-csi-controller-896d87c6b-7rv9z       6/6   Running  0     9m59s
ebs-csi-controller-896d87c6b-v7xg7       6/6   Running  0     9m59s
ebs-csi-node-2zwnr               3/3   Running  0     9m59s
ebs-csi-node-pt5zs               3/3   Running  0     9m59s

[/simterm]

І тепер маємо PVC для VictoriaMetrcis в статусі Bound:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pvc
NAME                 STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
vmsingle-victoria-metrics-k8s-stack  Bound  pvc-151a631b-f6de-4567-8baa-97adb4e04a87  20Gi    RWO      gp2      91m

[/simterm]

І сам под з VMSingle запустився:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get po | grep vmsingle
vmsingle-victoria-metrics-k8s-stack-f7794d779-n6sc7        1/1   Running  0     28m

[/simterm]

Готово.