VictoriaMetrics: Exporter в CronJob та пуш метрік без Pushgatway

Автор |  07/11/2023
 

В пості Prometheus: запуск Pushgateway у Kubernetes з Helm та Terraform писав про те, як для Prometheus додати Pushgateway, який дозволяє використовувати Push-модель замість Pull, тобто – експортер може відправити метрики прямо в базу замість того, щоб чекати, коли до нього прийде сам Prometheus або VMAgent.

У VictoriaMetrics з цим набагато простіше, бо ніякого Pushgateway не потрібно – VictoriaMetrics “з коробки” вміє приймати метрики, і це одна з тих чудовіих фіч, чому я вибрав VictoriaMetrics, і досі їй радуюсь.

Отже, що є і треба зробити:

 • в Kubernetes-кластері є VictoriaMetrics встановлена з VictoriaMetrics Operator – див. VictoriaMetrics: створення Kubernetes monitoring stack з власним Helm-чартом
 • у нас є новий експортер для Notion, який буде запускатись в Kubernetes по крону раз на добу
 • працювати він буде недовго, якісь секунди, тож “ходити” до нього з VMAgent ми не можемо
 • тому замість Pull-моделі з VMAgent – використаємо Push-модель – експортер буде відправляти метрики прямо в VictoriaMetrics

Тож спочатку давайте глянемо, як в VictoriaMetrics пушити метрики взагалі, а потім спробуємо написати простий експортер.

VictoriaMetrics API

Використовуємо ендпоінт /api/v1/import/prometheus.

Запускаємо тестовий под:

$ kubectl -n dev-monitoring-ns run pod --rm -i --tty --image ubuntu -- bash

Встановлюємо curl:

root@pod:/# apt update && apt -y install curl

Знаходимо Kubernetes Service для VMSingle:

$ kubectl -n dev-monitoring-ns get svc | grep vmsing
vmsingle-vm-k8s-stack                 ClusterIP  172.20.45.38   <none>    8429/TCP           35d

Виконуємо запит на ендпоінт http://vmsingle-vm-k8s-stack:8429/api/v1/import/prometheus:

root@pod:/# echo "some_metric 3.14" | curl --data-binary @- http://vmsingle-vm-k8s-stack:8429/api/v1/import/prometheus

І за півхвилини перевіряємо в VMui:

Все є, і ніяких тобі додаткових дій з Pushgateway!

Push метрик з експортера

Для тесту напишемо простий експортер:

#!/usr/bin/env python3

from time import sleep
from prometheus_client import Counter, CollectorRegistry, push_to_gateway

# local metrics "storage"
registry = CollectorRegistry()

# register a metric
counter = Counter('counter_metric', 'Example metric', ["label_name"], registry=registry)

while True:
 # increase metric's value to +1
 counter.labels(label_name="label_value").inc()
 # push to the VictoriaMetrics
 push_to_gateway('localhost:8428/api/v1/import/prometheus', job='test_job', registry=registry)
 # make sure this code is working :-)
 print("pushed")
 # wait before next run
 sleep(15)

Тут:

 • реєструємо “локальне сховище” для метрик (див. Overall structure)
 • реєструємо метрику counter_metric з типом Counter
 • виконуємо її інкремент з inc()
 • і відправляємо в localhost:8428/api/v1/import/prometheus – це я перевіряв на тестовому інтансі, де VictoriaMetrics запущена з Docker Compose, тому тут localhost

Перевіряємо в самій VictoriaMetrics:

prometheus_client, функції та grouping key

Трохи про те, як працює сам prometheus_client:

 • push_to_gateway() в registry будуть перезаписані всі метрики з однаковим набором labels (grouping key)
 • pushadd_to_gateway() перезапише метрики з однаковим іменем та grouping key
 • delete_from_gateway() видалить метрики з заданим job та grouping key

Див. Exporting to a Pushgateway та Prometheus Pushgateway.

Kubernetes CronJob та Prometheus Exporter

І приклад того, як воно все буде виглядати в Kubernetes.

Сам експортер, який буде ходити в Notion та збирати дані (код функцій не покажу, бо робочі моменти):

#!/usr/bin/env python3

import os
import requests

from datetime import datetime
from prometheus_client import Summary, CollectorRegistry, push_to_gateway

...

###################################################
### get_ios_ui_tests_status_and_failure_reasons ###
###################################################

registry = CollectorRegistry()

notion_ios_ui_test_last_100_results = Summary('notion_ios_ui_test_last_100_results',
               'Status and failure reasons of last 100 iOS UI test runs',
               labelnames=['reason'], registry=registry)

def get_last_ios_ui_test_results():
  print(f"\nStarted get_last_ios_ui_test_results() checks at {datetime.now()}")
  ...
  for reason in reasons.keys():
    notion_ios_ui_test_last_100_results.labels(reason=reason).observe(reasons[reason])
    print(f"collected reason: {reason} = {reasons[reason]} records")


def main():

  try:
    get_last_ios_ui_test_results()
    push_to_gateway('vmsingle-vm-k8s-stack:8429/api/v1/import/prometheus', job='notion-exporter', registry=registry)
  except Exception as e:
    print("Notion API error occurred:", str(e))


if __name__ == '__main__':
  print(f"\nStarting Notion Exporter at {datetime.now()}")
  main()

Kubernetes CronJob та Secret для нього – поки в тестуванні, тож запускається кожну хвилину:

apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
 name: notion-exporter-cronjob
spec:
 schedule: "*/1 * * * *"
 jobTemplate:
  spec:
   template:
    metadata:
     labels:
      app: notion-exporter
    spec:
     containers:
     - name: notion-exporter-container
      image: 492***148.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/notion-exporter:latest
      imagePullPolicy: Always
      env:
      - name: NOTION_REPORTS_DATABASE_ID
       value: "fc2***8e0"
      envFrom:
       - secretRef:
         name: notion-exporter-secret
     restartPolicy: OnFailure
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: notion-exporter-secret
type: Opaque
stringData:
 NOTION_SECRET: "secret_SmX***ejH"

І дані в Grafana:

Готово.