Terraform: створення модулю для збору логів AWS ALB в Grafana Loki

Автор |  20/02/2024
 

Приклад створення модулю Terraform для автоматизації збору логів з AWS Load Balancers у Grafana Loki.

Як працює сама схема див. у Grafana Loki: збираємо логи AWS LoadBalancer з S3 за допомогою Promtail Lambda – ALB пише логи в S3-бакет, звідки їх забирає Lambda-функція з Promtail і пересилає у Grafana Loki.

В чому ідея з модулем Terraform:

 • є EKS оточення – наразі один кластер, але пізніше може бути декілька
 • є аплікейшени – API у бекенда, моніторинг у девопсів тощо
  • у кожного аплікейшена може бути один або декілька власних оточень – Dev, Staging, Prod
 • для аплікейшенів є AWS ALB, з яких треба збирати логи

Код Terraform для збору логів досить великий – aws_s3_bucket, aws_s3_bucket_public_access_block, aws_s3_bucket_policy, aws_s3_bucket_notification, ще й Lambda-функції.

При цьому ми маємо декілька проектів у різних команд, і у кожного проекту можуть бути декілька оточень – у когось тільки Ops або тільки Dev, у когось – Dev, Staging, Prod.

Тож, щоб не повторювати код в кожному проекті і мати змогу міняти якісь конфігурації в цій системі – вирішив винести цей код окремим модулем, а потім підключати його в проектах, і передавати необхідні параметри.

Але головна причина – це трохи mess при створені ресурсів для логування через декілька оточень – одне оточення це сам EKS-кластер, а інше оточення – це самі сервіси на кшталт моніторингу або Backend API

Тобто:

 • в рутовому модулі проекту маємо змінну для EKS-кластеру – $environment зі значенням ops/dev/prod (наразі маємо один кластер і, відповідно, один environment == "ops")
 • в модуль логів з рутового модулю будемо передавати іншу змінну – app_environments зі значеннями dev/staging/prod, плюс імена сервісів, команди тощо – це оточення самих сервісів/applications

Отже, в рутовому модулі, тобто в проекті, будемо викликати новий модуль ALB Logs в циклі для кожного значення з environment, а в середині модуля – в циклі створювати ресурси по кожному з app_environments.

Спочатку зробимо все локально в існуючому проекті, а потім винесемо новий модуль в GitHub-репозиторій, і підключимо його в проекті з репозиторію.

Створення модулю

В репозиторії проекту зараз маємо таку структуру файлів – тестувати будемо в проекті, який створює ресурси для моніторингу, але не принципово, просто тут вже налаштований backend і інші параметри для Terraform:

$ tree .
.
|-- Makefile
|-- acm.tf
|-- backend.hcl
|-- backend.tf
|-- envs
|  |-- ops
|  |  `-- ops-1-28.tfvars
|-- iam.tf
|-- lambda.tf
|-- outputs.tf
|-- providers.tf
|-- s3.tf
|-- variables.tf
`-- versions.tf

Створюємо директорію для модулів і каталог для самого модулю:

$ mkdir -p modules/alb-s3-logs

Створення S3 bucket

Почнемо з простого бакету – описуємо його в файлі modules/alb-s3-logs/s3.tf:

resource "aws_s3_bucket" "alb_s3_logs" {
 bucket = "test-module-alb-logs"
}

Далі, включаємо його в основному модулі, в самому проекті в main.tf:

module "alb_logs_test" {
 source = "./modules/alb-s3-logs"
}

Виконуємо terraform init і перевіряємо з terraform plan:

Добре.

Далі в наш новий модуль треба додати декілька inputs (див. Terraform: модулі, Outputs та Variables) – щоб формувати ім’я корзини, і мати значення для app_environments.

Створюємо файл modules/alb-s3-logs/variables.tf:

variable "eks_env" {
 type    = string
 description = "EKS environment passed from a root module (the 'environment' variable)"
}

variable "eks_version" {
 type    = string
 description = "EKS version passed from a root module"
}

variable "component" {
 type    = string
 description = "A component passed from a root module"
}

variable "application" {
 type    = string
 description = "An application passed from a root module"
}

variable "app_environments" {
 type    = set(string)
 description = "An application's environments"
 default = [
  "dev",
  "prod"
 ]
}

Далі в модулі оновлюємо ресурс aws_s3_bucket – додаємо for_each (див. Terraform: цикли count, for_each та for) по всім значенням з app_environments:

resource "aws_s3_bucket" "alb_s3_logs" {
 # ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
 # <eks_env>-<eks_version>-<component>-<application>-<app_env>-alb-logs
 for_each = var.app_environments

 bucket = "${var.eks_env}-${var.eks_version}-${var.component}-${var.application}-${each.value}-alb-logs"

 # to drop a bucket, set to `true` first
 # apply
 # then remove the block
 force_destroy = false
}

Або можемо зробити краще – винести формування імен корзин в locals:

locals {
 # ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
 # <eks_env>-<eks_version>-<component>-<application>-<app_env>-alb-logs
 bucket_names = { for env in var.app_environments : env => "${var.eks_env}-${var.eks_version}-${var.component}-${var.application}-${env}-alb-logs" }
}

resource "aws_s3_bucket" "alb_s3_logs" {
 for_each = local.bucket_names

 bucket = each.value

 # to drop a bucket, set to `true` first
 # run `terraform apply`
 # then remove the block
 # and run `terraform apply` again
 force_destroy = false
}

Тут беремо кожний елемент зі списку app_environments, формуємо змінну env, і формуємо map[] з іменем bucket_names, де в key у нас буде значення з env, а в value – ім’я корзини.

Оновлюємо виклик модулю в проекті – додаємо передачу параметрів:

module "alb_logs_test" {
 source = "./modules/alb-s3-logs"

 #bucket = "${var.eks_env}-${var.eks_version}-${var.component}-${var.application}-${each.value}-alb-logs"
 # i.e. 'ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs'
 eks_env   = var.environment
 eks_version = local.env_version
 component  = "backend"
 application = "api" 
}

Перевіряємо ще раз:

Створення aws_s3_bucket_public_access_block

До файлу modules/alb-s3-logs/s3.tf додамо ресурс aws_s3_bucket_public_access_block – проходимось в циклі по всім бакетам:

...
# block S3 bucket public access
resource "aws_s3_bucket_public_access_block" "alb_s3_logs_backend_acl" {
 for_each = aws_s3_bucket.alb_s3_logs

 bucket = each.value.id

 block_public_acls    = true
 block_public_policy   = true
 ignore_public_acls   = true
 restrict_public_buckets = true
}

Створення Promtail Lambda

Далі додамо створення Lambda-функцій – на кожну корзину буде своя функція зі своїми змінними для лейбл в Loki.

Тобто для корзини “ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs” ми створимо інстанс Promtail Lambda, у якої в змінних EXTRA_LABELS будуть значення “component=backend, logtype=alb, environment=dev“.

Для створення функцій нам потрібні нові змінні:

 • vpc_id: для Lambda Security Group
 • vpc_private_subnets_cidrs: для правил в Security Group – куди буде дозволено доступ
 • vpc_private_subnets_ids: для самих функцій – в яких сабнетах їх запускати
 • promtail_image: Docker image URL з AWS ECR, з якого буде створюватись Lambda
 • loki_write_address: для Promtail – куди слати логи

Дані по VPC ми отримуємо в самому проекті з ресурсу data "terraform_remote_state" (див. Terraform: terraform_remote_state – отримання outputs інших state-файлів), який бере їх з іншого проекту, який менеджить наші VPC:

# connect to the atlas-vpc Remote State to get the 'outputs' data
data "terraform_remote_state" "vpc" {
 backend = "s3"
 config = {
  bucket     = "tf-state-backend-atlas-vpc"
  key      = "${var.environment}/atlas-vpc-${var.environment}.tfstate"
  region     = var.aws_region
  dynamodb_table = "tf-state-lock-atlas-vpc"
 }
}

І потім в locals створюється об’єкт vpc_out з даними по VPC, і там жеж формується URL для Loki:

locals {
 ...
 # get VPC info
 vpc_out = data.terraform_remote_state.vpc.outputs

 # will be used in Lambda Promtail 'LOKI_WRITE_ADDRESS' env. variable
 # will create an URL: 'https://logger.1-28.ops.example.co:443/loki/api/v1/push'
 loki_write_address = "https://logger.${replace(var.eks_version, ".", "-")}.${var.environment}.example.co:443/loki/api/v1/push"
}

Додаємо нові змінні в variables.tf нашого модуля:

...
variable "vpc_id" {
 type    = string
 description = "ID of the VPC where to create security group"
}

variable "vpc_private_subnets_cidrs" {
 type    = list(string)
 description = "List of IPv4 CIDR ranges to use in Security Group rules and for Lambda functions"
}

variable "vpc_private_subnets_ids" {
 type    = list(string)
 description = "List of subnet ids when Lambda Function should run in the VPC. Usually private or intra subnets"
}

variable "promtail_image" {
 type    = string
 description = "Loki URL to push logs from Promtail Lambda"
 default = "492***148.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-promtail:latest"
}

variable "loki_write_address" {
 type    = string
 description = "Loki URL to push logs from Promtail Lambda"
}

Створення security_group_lambda

Створюємо файл modules/alb-logs/lambda.tf, і почнемо з модуля security_group_lambda з модулю terraform-aws-modules/security-group/aws, який створить нам Security Group – вона у нас одна на всі функції для логування:

data "aws_prefix_list" "s3" {
 filter {
  name  = "prefix-list-name"
  values = ["com.amazonaws.us-east-1.s3"]
 }
}

module "security_group_lambda" {
 source = "terraform-aws-modules/security-group/aws"
 version = "~> 5.1.0"

 name    = "${var.eks_env}-${var.eks_version}-loki-logger-lambda-sg"
 description = "Security Group for Lambda Egress"

 vpc_id = var.vpc_id

 egress_cidr_blocks   = var.vpc_private_subnets_cidrs
 egress_ipv6_cidr_blocks = []
 egress_prefix_list_ids = [data.aws_prefix_list.s3.id]

 ingress_cidr_blocks   = var.vpc_private_subnets_cidrs
 ingress_ipv6_cidr_blocks = []

 egress_rules = ["https-443-tcp"]
 ingress_rules = ["https-443-tcp"]
}

В файлі main.tf проекту додаємо передачу нових параметрів в модуль:

module "alb_logs_test" {
 source = "./modules/alb-s3-logs"

 #bucket = "${var.eks_env}-${var.eks_version}-${var.component}-${var.application}-${each.value}-alb-logs"
 # i.e. 'ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs'
 eks_env   = var.environment
 eks_version = local.env_version
 component  = "backend"
 application = "api"

 vpc_id          = local.vpc_out.vpc_id
 vpc_private_subnets_cidrs = local.vpc_out.vpc_private_subnets_cidrs
 vpc_private_subnets_ids  = local.vpc_out.vpc_private_subnets_ids
 loki_write_address    = local.loki_write_address
}

Виконуємо terraform init та terraform plan:

Тепер можемо додавати Lambda.

Створення модулю promtail_lambda

Далі – сама функція.

В ній нам потрібно буде вказати allowed_triggers – ім’я корзини, з якої можна виконувати нотифікацію про створення в корзині нових об’єктів, і для кожної корзини ми хочемо створити окрему функцію з власними змінними для labels в Loki.

Для цього описуємо модуль module "promtail_lambda", де знов зробимо цикл по всім корзинам – як робили з aws_s3_bucket_public_access_block.

Але в параметрах функції нам потрібно передати поточне значення з app_environments – “dev” або “prod“.

Для цього ми можемо використати each.key, бо коли ми створюємо resource “aws_s3_bucket” “alb_s3_logs” з for_each = var.app_environments або for_each = local.bucket_names – то отримуємо обє’кт, в якому в key буде кожне значення з var.app_environments, а в value – деталі корзини.

Давайте глянемо як це виглядає.

В нашому модулі додамо output – можна прямо в файлі modules/alb-s3-logs/s3.tf:

output "buckets" {
 value    = aws_s3_bucket.alb_s3_logs
}

В рутовому модулі, в самому проекті в файлі main.tf – теж output, який використовує output модулю:

...
output "alb_logs_buckets" {
 value = module.alb_logs_test.buckets
}

Робимо terraform plan, і маємо такий результат:

Тож повністю наша Lambda-функція буде такою:

...
module "promtail_lambda" {
 source = "terraform-aws-modules/lambda/aws"
 version = "~> 7.2.1"
 # key: dev
 # value: ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
 for_each = aws_s3_bucket.alb_s3_logs

 # <eks_env>-<eks_version>-<component>-<application>-<app_env>-alb-logs-logger
 # bucket name: ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
 # lambda name: ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs-loki-logger
 function_name = "${each.value.id}-loki-logger"
 description  = "Promtail instance to collect logs from ALB Logs in S3"

 create_package = false
 # https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-lambda/issues/36
 publish = true

 image_uri   = var.promtail_image
 package_type = "Image"
 architectures = ["x86_64"]

 # labels: "component,backend,logtype,alb,environment,dev"
 # will create: component=backend, logtype=alb, environment=dev
 environment_variables = {
  EXTRA_LABELS       = "component,${var.component},logtype,alb,environment,${each.key}"
  KEEP_STREAM       = "true"
  OMIT_EXTRA_LABELS_PREFIX = "true"
  PRINT_LOG_LINE      = "true"
  WRITE_ADDRESS      = var.loki_write_address
 }

 vpc_subnet_ids     = var.vpc_private_subnets_ids
 vpc_security_group_ids = [module.security_group_lambda.security_group_id]
 attach_network_policy = true

 # bucket name: ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
 allowed_triggers = {
  S3 = {
   principal = "s3.amazonaws.com"
   source_arn = "arn:aws:s3:::${each.value.id}"
  }
 }
}

Тут в each.value.id ми будемо мати ім’я корзини, а в environment,${each.key}" – значення “dev” або “prod“.

Перевіряємо – terraform init && terraform plan:

Створення aws_s3_bucket_policy

Наступним ресурсом нам потрібна політика для S3, яка буде дозволяти писати ALB та читати нашій Lambda-функції.

Тут у нас будуть дві нові змінні:

 • aws_account_id: передамо з рутового модулю
 • elb_account_id: поки можемо задати дефолтне значення, бо ми тільки в одному регіоні

Додаємо в variables.tf модулю:

...
variable "aws_account_id" {
 type    = string
 description = "AWS account ID"
}

variable "elb_account_id" {
 type    = string
 description = "AWS ELB Account ID to be used in the ALB Logs S3 Bucket Policy"
 default   = 127311923021
}

І в файлі modules/alb-s3-logs/s3.tf описуємо сам aws_s3_bucket_policy:

...
resource "aws_s3_bucket_policy" "s3_logs_alb_lambda_allow" {
 for_each = aws_s3_bucket.alb_s3_logs

 bucket = each.value.id

 policy = jsonencode({
  Version = "2012-10-17"
  Statement = [
   {
    Effect = "Allow"
    Principal = {
     AWS = "arn:aws:iam::${var.elb_account_id}:root"
    }
    Action = "s3:PutObject"
    Resource = "arn:aws:s3:::${each.value.id}/AWSLogs/${var.aws_account_id}/*"
   },
   {
    Effect = "Allow"
    Principal = {
     AWS = module.promtail_lambda[each.key].lambda_role_arn
    }
    Action = "s3:GetObject"
    Resource = "arn:aws:s3:::${each.value.id}/*"
   }
  ]
 })
}

Тут ми знову використовуємо each.key з наших корзин, де будемо мати значення “dev” або “prod“.

І, відповідно, можемо звернутись до кожного ресурсу module "promtail_lambda" – бо вони теж створюються в циклі – module.alb_logs_test.module.promtail_lambda["dev"].aws_lambda_function.this[0].

Додаємо передачу aws_account_id в корневому модулі:

module "alb_logs_test" {
 source = "./modules/alb-s3-logs"
 ...
 vpc_private_subnets_ids  = local.vpc_out.vpc_private_subnets_ids
 loki_write_address    = local.loki_write_address
 aws_account_id      = data.aws_caller_identity.current.account_id
}

Перевіряємо з terraform plan:

Створення aws_s3_bucket_notification

Останній ресурс – aws_s3_bucket_notification, який створить нотифікацію в Lambda при появі нового об’єкту в корзині.

Тут теж самий принцип – цикл по корзинам, і по env через each.key:

...
resource "aws_s3_bucket_notification" "s3_logs_notification" {
 for_each = aws_s3_bucket.alb_s3_logs

 bucket = each.value.id

 lambda_function {
  lambda_function_arn = module.promtail_lambda[each.key].lambda_function_arn
  events       = ["s3:ObjectCreated:*"]
  filter_prefix    = "AWSLogs/${var.aws_account_id}/"
 }
}

Перевіряємо:

І тепер у нас все готово – давайте деплоїти.

Перевірка роботи Promtail Lambda

Деплоїмо з terraform apply, перевіряємо корзини:

$ aws --profile work s3api list-buckets | grep ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
      "Name": "ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs",

Створимо Ingress з s3.bucket=ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-demo-deployment
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx-demo
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx-demo
  spec:
   containers:
    - name: nginx-demo-container
     image: nginx
     ports:
      - containerPort: 80

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-demo-service
spec:
 selector:
  app: nginx-demo
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
 type: ClusterIP

---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: example-ingress
 annotations:
  alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
  alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
  alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTP":80}]'
  alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-attributes: access_logs.s3.enabled=true,access_logs.s3.bucket=ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs
spec:
 ingressClassName: alb
 rules:
  - host: test-logs.ops.example.co
   http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: nginx-demo-service
        port:
         number: 80

Перевіряємо його:

$ kk get ingress example-ingress
NAME       CLASS  HOSTS           ADDRESS                                  PORTS  AGE
example-ingress  alb   test-logs.ops.example.co  k8s-opsmonit-examplei-8f89ccef47-1782090491.us-east-1.elb.amazonaws.com  80   39s

Перевіряємо зміст корзини:

$ aws s3 ls ops-1-28-backend-api-dev-alb-logs/AWSLogs/492***148/
2024-02-20 16:56:54    107 ELBAccessLogTestFile

Тестовий файл є – значить ALB може писати логи.

Робимо запити до ендпоінту:

$ curl -I http://test-logs.ops.example.co
HTTP/1.1 200 OK

За пару хвилин перевіряємо відповідну Lambda-функцію:

Виклики пошли, добре.

І перевіряємо логи в Loki:

Все працює.

Залишилось винести наш модуль в репозиторій, а потім використати в якомусь проекті.

Terraform модуль з GitHub репозиторію

Створюмо новий репозиторій, копіюємо в нього всю директорію модулю – alb-s3-logs:

$ cp -r ../atlas-monitoring/terraform/modules/alb-s3-logs/ .
$ tree .
.
|-- README.md
`-- alb-s3-logs
  |-- lambda.tf
  |-- s3.tf
  `-- variables.tf

2 directories, 4 files

Комітимо, пушимо:

$ ga -A
$ gm "feat: module for ALB logs collect"
$ git push

І оновлюємо його виклик в проекті:

module "alb_logs_test" {
 #source = "./modules/alb-s3-logs"
 source = "[email protected]:org-name/atlas-tf-modules//alb-s3-logs"
 ...
 loki_write_address    = local.loki_write_address
 aws_account_id      = data.aws_caller_identity.current.account_id
}

Робимо terraform init:

$ terraform init
...
Downloading git::ssh://[email protected]/org-name/atlas-tf-modules for alb_logs_test...
- alb_logs_test in .terraform/modules/alb_logs_test/alb-s3-logs

...

І перевіряємо ресурси:

$ terraform plan
...
No changes. Your infrastructure matches the configuration.

Все готово.