Terraform: створення EKS, частина 4 – установка контролерів

Автор |  14/09/2023

Остання, четверта частина, в якій ми встановимо решту контроллерів і додамо пару корисних дрібниць.

Попередні частини:

Планування

Що нам залишилось зробити:

Структура файлів зараз виглядає так:

$ tree .
.
├── backend.tf
├── configs
│   └── karpenter-provisioner.yaml.tmpl
├── eks.tf
├── karpenter.tf
├── main.tf
├── outputs.tf
├── providers.tf
├── terraform.tfvars
├── variables.tf
└── vpc.tf

Поїхали.

EBS CSI driver

Цей аддон можна встановити з Amazon EKS Blueprints Addons, котрий далі будемо використовувати для ExternalDNS, але раз уж ставимо аддони через cluster_addons в модулі EKS, то давайте і цей зробимо таким же чином.

Для aws-ebs-csi-driver ServiceAccount  нам знадобиться окрема IAM Role – створимо її за допомогою IRSA Terraform Module.

Приклад для EBS CSI є тут – ebs_csi_irsa_role.

Створюємо файл iam.tf – тут будемо тримати окремі ресурси, пов’язані з AWS IAM:

module "ebs_csi_irsa_role" {
 source = "terraform-aws-modules/iam/aws//modules/iam-role-for-service-accounts-eks"

 role_name       = "${local.env_name}-ebs-csi-role"
 attach_ebs_csi_policy = true

 oidc_providers = {
  ex = {
   provider_arn        = module.eks.oidc_provider_arn
   namespace_service_accounts = ["kube-system:ebs-csi-controller-sa"]
  }
 }
}

Виконуємо terraform init та деплоїмо:

Далі, знаходимо актуальну версію аддону для EKS 1.27:

$ aws eks describe-addon-versions --addon-name aws-ebs-csi-driver --kubernetes-version 1.27 --query "addons[].addonVersions[].[addonVersion, compatibilities[].defaultVersion]" --output text
v1.22.0-eksbuild.2
True
v1.21.0-eksbuild.1
False
...

В модулі EKS аддони встановлюються за допомогою ресурсу aws_eks_addon, див. main.tf.

Для версій можемо передати most_recent або addon_version. Краще, звісно, задавати версію явно.

Створимо окрему змінну для версій аддонів EKS – додаємо до variables.tf:

...

variable "eks_addons_version" {
 description = "EKS Add-on versions, will be used in the EKS module for the cluster_addons"
 type    = map(string)
}

Додаємо значення до tfvars:

...

eks_addons_version = {
 coredns      = "v1.10.1-eksbuild.3"
 kube_proxy     = "v1.27.4-eksbuild.2"
 vpc_cni      = "v1.14.1-eksbuild.1"
 aws_ebs_csi_driver = "v1.22.0-eksbuild.2"
}

Додаємо aws-ebs-csi-driver до cluster_addons в eks.tf:

module "eks" {
 source = "terraform-aws-modules/eks/aws"
 version = "~> 19.0"
  ...
  vpc-cni = {
   addon_version = var.eks_addons_version.vpc_cni
  }
  aws-ebs-csi-driver = {
   addon_version      = var.eks_addons_version.aws_ebs_csi_driver
   service_account_role_arn = module.ebs_csi_irsa_role.iam_role_arn
  }
 }
...

Деплоїмо та перевіряємо поди:

$ kk -n kube-system get pod | grep csi
ebs-csi-controller-787874f4dd-nlfn2  5/6   Running  0     19s
ebs-csi-controller-787874f4dd-xqbcs  5/6   Running  0     19s
ebs-csi-node-fvscs          3/3   Running  0     20s
ebs-csi-node-jz2ln          3/3   Running  0     20s

Тестування EBS CSI

Створюємо маніфест пода з PVC:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: demo-pv
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 capacity:
  storage: 1Gi
 storageClassName: standard
 hostPath:
  path: /tmp/demo-pv
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-dynamic
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: gp2
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: pvc-pod
spec:
 containers:
  - name: pvc-pod-container
   image: nginx:latest
   volumeMounts:
    - mountPath: /data
     name: data
 volumes:
  - name: data
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-dynamic

Деплоїмо, та перевіряємо статус:

$ kk get pod
NAME   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pvc-pod  1/1   Running  0     106s

$ kk get pvc
NAME     STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
pvc-dynamic  Bound  pvc-a83b3021-03d8-458f-ad84-98805ec4963d  1Gi    RWO      gp2      119s

$ kk get pv pvc-a83b3021-03d8-458f-ad84-98805ec4963d
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM         STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-a83b3021-03d8-458f-ad84-98805ec4963d  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/pvc-dynamic  gp2           116s

З цим все готово.

Terraform та ExternalDNS

Для ExternalDNS спробуємо Amazon EKS Blueprints Addons. На відміну від того, як ми робили EBS CSI, тут нам не потрібно буде окремо створювати IAM Role, бо модуль створить її сам.

Приклади є у файлі tests/complete/main.tf.

Правда, в документації чомусь вказана передача параметрів для чарту external_dns_helm_config (UPD – поки писав цей пост, вже видалили сторінку взагалі), хоча на ділі це призводить до помилки “An argument named “external_dns_helm_config” is not expected here“.

Щоб знайти, як жеж нам передати параметри – йдемо на сторінку модулю в eks-blueprints-addons, і дивимось які інпути є для external_dns:

Далі перевіряємо файл main.tf модулю, де бачимо змінну var.external_dns, в якій можна передати всі параметри.

Дефолтні версії чартів задаються у тому ж файлі, але вони місцями застарілі, теж задамо свої.

Знаходимо останню версію для ЕxternalDNS:

$ helm repo add external-dns https://kubernetes-sigs.github.io/external-dns/
"external-dns" has been added to your repositories

$ helm search repo external-dns/external-dns --versions
NAME              CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
external-dns/external-dns    1.13.1     0.13.6     ExternalDNS synchronizes exposed Kubernetes Ser...
...

Додаємо змінну для версій чартів:

variable "helm_release_versions" {
 description = "Helm Chart versions to be deployed into the EKS cluster"
 type    = map(string)
}

У файл terraform.tfvars додаємо значення:

...

helm_release_versions = {
 karpenter  = "v0.30.0"
 external_dns = "1.13.1"
}

Зона у нас на кожне оточення своя, одна, тож просто задамо її у varables.tf як string:

...

variable "external_dns_zone" {
 type    = string
 description = "AWS Route53 zone to be used by ExternalDNS in domainFilters and its IAM Policy"
}

І значення в tfvars:

...

external_dns_zone = "dev.example.co"

Створюємо файл controllers.tf, і описуємо деплой ExternalDNS.

З data "aws_route53_zone" отримуємо інформацію про нашу Route53 Hosted Zone, і її ARN передаємо в параметр external_dns_route53_zone_arns.

Так як ми використовуємо VPC Endpoint для STS, то в аннотації ServiceAccount передаємо eks.amazonaws.com/sts-regional-endpoints="true" – аналогічно тому, як робили для Karpenter.

У external_dns.values передаємо бажані параметри – policy, в domainFilters наш домен, та задаємо tolerations, щоб под запускався на наших дефолтних нодах:

data "aws_route53_zone" "example" {
 name = var.external_dns_zone
}

module "eks_blueprints_addons" {
 source = "aws-ia/eks-blueprints-addons/aws"
 version = "~> 1.7.2"

 cluster_name   = module.eks.cluster_name
 cluster_endpoint = module.eks.cluster_endpoint
 cluster_version  = module.eks.cluster_version
 oidc_provider_arn = module.eks.oidc_provider_arn

 enable_external_dns = true
 external_dns = {
  namespace   = "kube-system"
  chart_version = var.helm_release_versions.external_dns
  values = [
   <<-EOT
    policy: upsert-only
    domainFilters: [ ${data.aws_route53_zone.example.name} ]
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]
  set = [
   {
    name = "serviceAccount.annotations.eks\\.amazonaws\\.com/sts-regional-endpoints"
    value = "true"
    type = "string"
   }
  ]
 }
 external_dns_route53_zone_arns = [
  data.aws_route53_zone.example.arn
 ]
}

Деплоїмо, та перевіряємо под:

$ kk get pod -l app.kubernetes.io/instance=external-dns
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
external-dns-597988f847-rxqds  1/1   Running  0     66s

Тестування ExternalDNS

Створюємо Kubernetes Service з типом LoadBalancer:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: mywebapp
 labels:
  service: nginx
 annotations:
  external-dns.alpha.kubernetes.io/hostname: test-dns.dev.example.co
spec:
 selector:
  service: nginx
 type: LoadBalancer
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

Деплоїмо, ті перевіряємо логи ExternalDNS:

...
time="2023-09-13T12:01:39Z" level=info msg="Desired change: CREATE cname-test-dns.dev.example.co TXT [Id: /hostedzone/Z09***BL9]"
time="2023-09-13T12:01:39Z" level=info msg="Desired change: CREATE test-dns.dev.example.co A [Id: /hostedzone/Z09***BL9]"
time="2023-09-13T12:01:39Z" level=info msg="Desired change: CREATE test-dns.dev.example.co TXT [Id: /hostedzone/Z09***BL9]"
time="2023-09-13T12:01:39Z" level=info msg="3 record(s) in zone dev.example.co. [Id: /hostedzone/Z09***BL9] were successfully updated

Готово.

Terraform та AWS Load Balancer Controller

Робимо аналогічно з ExternalDNS – будемо встановлювати з модуля Amazon EKS Blueprints Addons.

Спочатку нам треба протегати публічні і приватні сабнети – див. Subnet Auto Discovery.

Також перевірте, щоб на них був тег kubernetes.io/cluster/${cluster-name} = owned (має бути, якщо деплоїли з Terraform модулем EKS, як це робили в першій частині).

Додаємо теги через public_subnet_tags та private_subnet_tags:

...
module "vpc" {
 source = "terraform-aws-modules/vpc/aws"
 version = "~> 5.1.1"
 ...
 public_subnet_tags = {
  "kubernetes.io/role/elb" = 1
 }

 private_subnet_tags = {
  "karpenter.sh/discovery"     = local.eks_cluster_name
  "kubernetes.io/role/internal-elb" = 1
 }
 ...
}
...

Створення модулю описано тут>>>.

Знаходимо актуальну версію чарту:

$ helm repo add aws-eks-charts https://aws.github.io/eks-charts
"aws-eks-charts" has been added to your repositories

$ helm search repo aws-eks-chart/aws-load-balancer-controller --versions
NAME                      CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
aws-eks-chart/aws-load-balancer-controller   1.6.1      v2.6.1     AWS Load Balancer Controller Helm chart for Kub...
aws-eks-chart/aws-load-balancer-controller   1.6.0      v2.6.0     AWS Load Balancer Controller Helm chart for Kub...
...

Додаємо версію чарту до змінної helm_release_versions:

...

helm_release_versions = {
 karpenter               = "0.16.3"
 external_dns             = "1.13.1"
 aws_load_balancer_controller     = "1.6.1"
}

До файлу controllers.tf додаємо ресурс aws_load_balancer_controller:

...

 enable_aws_load_balancer_controller = true
 aws_load_balancer_controller = {
  namespace   = "kube-system"
  chart_version = var.helm_release_versions.aws_load_balancer_controller
  values = [
   <<-EOT
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]
  set = [
   {
    name = "serviceAccount.annotations.eks\\.amazonaws\\.com/sts-regional-endpoints"
    value = "true"
    type = "string"
   }
  ]
 }
}

Деплоїмо, перевіряємо под:

$ kk get pod | grep aws
aws-load-balancer-controller-7bb9d7d8-4m4kz  1/1   Running  0     99s
aws-load-balancer-controller-7bb9d7d8-8l58n  1/1   Running  0     99s

Тестування AWS Load Balancer Controller

Додаємо Pod, Service та Ingress:

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: hello-pod
 labels:
  app: hello
spec:
 containers:
  - name: hello-container
   image: nginxdemos/hello
   ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hello-service
spec:
 type: NodePort
 selector:
  app: hello
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: hello-ingress
 annotations:
  alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
spec:
 ingressClassName: alb
 rules:
  - host: test-dns.dev.example.co
   http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: hello-service
        port:
         number: 80

Деплоїмо, перевіряємо Ingress – чи додався до нього Load Balancer:

$ kk get ingress
NAME      CLASS  HOSTS           ADDRESS                         PORTS  AGE
hello-ingress  alb   test-dns.dev.example.co  k8s-kubesyst-helloing-***.us-east-1.elb.amazonaws.com  80   45s

З цим теж готово.

Terraform та SecretStore CSI Driver і ASCP

SecretStore CSI Driver та AWS Secrets and Configuration Provider (ASCP) нам потрібні, щоб в Kubernetes підключати значення з AWS Secrets Manager та Parameter Store, див. AWS: Kubernetes – інтеграція AWS Secrets Manager та Parameter Store.

Тут теж зробимо з Amazon EKS Blueprints Addons – див. secrets_store_csi_driver та secrets_store_csi_driver_provider_aws.

Ніяк налаштувань тут не треба – тільки додати Tolerations.

Знаходимо версії:

$ helm repo add secrets-store-csi-driver https://kubernetes-sigs.github.io/secrets-store-csi-driver/charts
"secrets-store-csi-driver" has been added to your repositories

$ helm repo add secrets-store-csi-driver-provider-aws https://aws.github.io/secrets-store-csi-driver-provider-aws
"secrets-store-csi-driver-provider-aws" has been added to your repositories

$ helm search repo secrets-store-csi-driver/secrets-store-csi-driver
NAME                          CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
secrets-store-csi-driver/secrets-store-csi-driver    1.3.4      1.3.4      A Helm chart to install the SecretsStore CSI Dr...

$ helm search repo secrets-store-csi-driver-provider-aws/secrets-store-csi-driver-provider-aws
NAME                          CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
secrets-store-csi-driver-provider-aws/secrets-s...   0.3.4              A Helm chart for the AWS Secrets Manager and Co...

Додаємо нові значення до змінної helm_release_versions у terraform.tfvars:

...

helm_release_versions = {
 karpenter               = "0.16.3"
 external_dns             = "1.13.1"
 aws_load_balancer_controller     = "1.6.1"
 secrets_store_csi_driver       = "1.3.4"
 secrets_store_csi_driver_provider_aws = "0.3.4"
}

Додаємо самі модулі до controllers.tf:

...

 enable_secrets_store_csi_driver = true
 secrets_store_csi_driver = {
  namespace   = "kube-system"
  chart_version = var.helm_release_versions.secrets_store_csi_driver
  values = [
   <<-EOT
    syncSecret:
     enabled: true
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]
 }

 enable_secrets_store_csi_driver_provider_aws = true
 secrets_store_csi_driver_provider_aws = {
  namespace   = "kube-system"
  chart_version = var.helm_release_versions.secrets_store_csi_driver_provider_aws
  values = [
   <<-EOT
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]
 }
}

IAM Policy

Для IAM Roles, які ми потім будемо додавати до сервісів, якім потрібен доступ до AWS SecretsManager/ParameterStore треба буде підключати політику, яка дозволяє доступ до відповідних AWS API викликів.

Створимо її разом з EKS в нашому файлі iam.tf:

resource "aws_iam_policy" "sm_param_access" {
 name    = "sm-and-param-store-ro-access-policy"
 description = "Additional policy to access Serets Manager and Parameter Store"

 policy = jsonencode({
  Version = "2012-10-17"
  Statement = [
   {
    Action = [
     "secretsmanager:DescribeSecret",
     "secretsmanager:GetSecretValue",
     "ssm:DescribeParameters",
     "ssm:GetParameter",
     "ssm:GetParameters",
     "ssm:GetParametersByPath"
    ]
    Effect  = "Allow"
    Resource = "*"
   },
  ]
 })
}

Деплоїмо, та перевіряємо поди:

$ kk -n kube-system get pod | grep secret
secrets-store-csi-driver-bl6s5        3/3   Running  0     86s
secrets-store-csi-driver-krzvp        3/3   Running  0     86s
secrets-store-csi-driver-provider-aws-7v7jq  1/1   Running  0     102s
secrets-store-csi-driver-provider-aws-nz5sz  1/1   Running  0     102s
secrets-store-csi-driver-provider-aws-rpr54  1/1   Running  0     102s
secrets-store-csi-driver-provider-aws-vhkwl  1/1   Running  0     102s
secrets-store-csi-driver-r4rrr        3/3   Running  0     86s
secrets-store-csi-driver-r9428        3/3   Running  0     86s

Тестування SecretStore CSI Driver

Для доступа поду до SecretStore потрібно додати ServiceAccount з IAM-ролью.

Політику вже створили – додамо IAM Role.

Описуємо її Trust policy:

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
   "Principal": {
    "Federated": "arn:aws:iam::492***148:oidc-provider/oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/268***3CE"
   },
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/268***3CE:aud": "sts.amazonaws.com",
     "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/268***3CE:sub": "system:serviceaccount:default:ascp-test-serviceaccount"
    }
   }
  }
 ]
}

Створюємо роль:

$ aws iam create-role --role-name ascp-iam-role --assume-role-policy-document file://ascp-trust.json

Підключаємо політику:

$ aws iam attach-role-policy --role-name ascp-iam-role --policy-arn=arn:aws:iam::492***148:policy/sm-and-param-store-ro-access-policy

Створюємо запис в AWS Parameter Store:

$ aws ssm put-parameter --name eks-test-param --value 'paramLine' --type "String"
{
  "Version": 1,
  "Tier": "Standard"
}

Описуємо маніфест SecretProviderClass:

---
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1
kind: SecretProviderClass
metadata:
 name: eks-test-secret-provider-class
spec:     
 provider: aws
 parameters:
  objects: |
    - objectName: "eks-test-param"
     objectType: "ssmparameter"
---    
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: ascp-test-serviceaccount
 annotations:
  eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::492***148:role/ascp-iam-role
  eks.amazonaws.com/sts-regional-endpoints: "true"
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: ascp-test-pod
spec:
 containers:
  - name: ubuntu
   image: ubuntu
   command: ['sleep', '36000']
   volumeMounts:
   - name: ascp-test-secret-volume
    mountPath: /mnt/ascp-secret
    readOnly: true
 restartPolicy: Never
 serviceAccountName: ascp-test-serviceaccount
 volumes:
 - name: ascp-test-secret-volume
  csi:
   driver: secrets-store.csi.k8s.io
   readOnly: true
   volumeAttributes:
    secretProviderClass: eks-test-secret-provider-class

Деплоїмо (у default неймспейс, бо в Trust policy маємо перевірку subject на "system:serviceaccount:default:ascp-test-serviceaccount"), і перевіряємо файл в поді:

$ kk exec -ti pod/ascp-test-pod -- cat /mnt/ascp-secret/eks-test-param
paramLine

Terraform та Metrics Server

Тут теж зробимо з Amazon EKS Blueprints Addons – див. metrics_server.

Теж ніяк додаткових налаштувань не треба – просто включити, і перевірити. Навіть версію можна не задавати, тільки tolerations.

Додаємо до controllers.tf:

...

 enable_metrics_server = true
 metrics_server = {
  values = [
   <<-EOT
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]  
 }
}

Деплоїмо, перевіряємо под:

$ kk get pod | grep metr
metrics-server-76c55fc4fc-b9wdb        1/1   Running  0     33s

І перевіряємо з kubectl top:

$ kk top node
NAME             CPU(cores)  CPU%  MEMORY(bytes)  MEMORY%  
ip-10-1-32-148.ec2.internal  53m     2%   656Mi      19%    
ip-10-1-49-103.ec2.internal  56m     2%   788Mi      23%    
...

Terraform та Vertical Pod Autoscaler

Щось забув, що для Horizontal Pod Autoscaler окремого контроллеру не треба, тож тут нам знадобиться тільки додати Vertical Pod Autoscaler.

Беремо знову з Amazon EKS Blueprints Addons, див. vpa.

Знаходимо версію:

$ helm repo add vpa https://charts.fairwinds.com/stable
"vpa" has been added to your repositories

$ helm search repo vpa/vpa
NAME  CHART VERSION  APP VERSION   DESCRIPTION                    
vpa/vpa 2.5.1      0.14.0     A Helm chart for Kubernetes Vertical Pod Autosc...

Додаємо до terraform.tfvars:

helm_release_versions = {
 ...
 vpa                  = "2.5.1"
}

Додаємо до controllers.tf:

...

 enable_vpa = true
 vpa = {
  namespace = "kube-system"
  values = [
   <<-EOT
    tolerations:
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoExecute
    - key: CriticalAddonsOnly
     value: "true"
     operator: Equal
     effect: NoSchedule     
   EOT
  ]
 }
}

Деплоїмо, перевіряємо поди:

$ kk get pod | grep vpa
vpa-admission-controller-697d87b47f-tlzmb   1/1   Running       0     70s
vpa-recommender-6fd945b759-6xdm6       1/1   Running       0     70s
vpa-updater-bbf597fdd-m8pjg          1/1   Running       0     70s

Та CRD:

$ kk get crd | grep vertic
verticalpodautoscalercheckpoints.autoscaling.k8s.io     2023-09-14T11:18:06Z
verticalpodautoscalers.autoscaling.k8s.io          2023-09-14T11:18:06Z

Тестування Vertical Pod Autoscaler

Описуємо Deployment та VPA:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hamster
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: hamster
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hamster
  spec:
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 65534 # nobody
   containers:
    - name: hamster
     image: registry.k8s.io/ubuntu-slim:0.1
     resources:
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 50Mi
     command: ["/bin/sh"]
     args:
      - "-c"
      - "while true; do timeout 0.5s yes >/dev/null; sleep 0.5s; done"
---
apiVersion: "autoscaling.k8s.io/v1"
kind: VerticalPodAutoscaler
metadata:
 name: hamster-vpa
spec:
 targetRef:
  apiVersion: "apps/v1"
  kind: Deployment
  name: hamster
 resourcePolicy:
  containerPolicies:
   - containerName: '*'
    minAllowed:
     cpu: 100m
     memory: 50Mi
    maxAllowed:
     cpu: 1
     memory: 500Mi
    controlledResources: ["cpu", "memory"]

Деплоїмо, і за хвилину-дві перевіряємо VPA:

$ kk get vpa
NAME     MODE  CPU  MEM     PROVIDED  AGE
hamster-vpa     100m  104857600  True    61s

Та статус подів:

$ kk get pod
NAME            READY  STATUS    RESTARTS  AGE
hamster-8688cd95f9-hswm6  1/1   Running    0     60s
hamster-8688cd95f9-tl8bd  1/1   Terminating  0     90s

Готово.

Додавання Subscription Filter до Cloudwatch Log Group з Terraform

Майже все зробили. Залишилось дві дрібниці.

Спершу – додати форвадніг логів з EKS Cloudwatch Log Groups до Lambda-функції, в якій працює Promtail, який буде ці логи пересилати до інстансу Grafana Loki.

Наш EKS модуль створює CloudWatch Log Group /aws/eks/atlas-eks-dev-1-27-cluster/cluster зі стрімами:

І виводить ім’я цієї групи через output cloudwatch_log_group_name, який ми можемо використати у aws_cloudwatch_log_subscription_filter, щоб до цієї лог-групи додати фільтр, в якому треба передати destination_arn з ARN нашої Lambda.

Lambda-функція у нас вже є, створюється окремою автоматизацію для моніторинг-стеку. Щоб отримати її ARN – використаємо data "aws_lambda_function", в який передамо ім’я функції, а саме ім’я винесемо у змінні:

variable "promtail_lambda_logger_function_name" {
 type    = string
 description = "Monitoring Stack's Lambda Function with Promtail to collect logs to Grafana Loki"
}

Значення в tfvars:

...

promtail_lambda_logger_function_name = "grafana-dev-1-26-loki-logger-eks"

Щоб наш Subscription Filter мав змогу звератись до цієї функції – потрібно додати aws_lambda_permission, де в source_arn передаємо ARN нашої лог-групи. Тут зверніть увагу, що ARN передається як arn::name:*.

У principal треба вказати logs.AWS_REGION.amazonaws.com – AWS_REGION отримаємо з data "aws_region".

Описуємо ресурси в eks.tf:

...

data "aws_lambda_function" "promtail_logger" {
 function_name = var.promtail_lambda_logger_function_name
}

data "aws_region" "current" {}

resource "aws_lambda_permission" "allow_cloudwatch_for_promtail" {
 statement_id = "AllowExecutionFromCloudWatch"
 action    = "lambda:InvokeFunction"
 function_name = var.promtail_lambda_logger_function_name
 principal   = "logs.${data.aws_region.current.name}.amazonaws.com"
 source_arn  = "${module.eks.cloudwatch_log_group_arn}:*"
}

resource "aws_cloudwatch_log_subscription_filter" "eks_promtail_logger" {
 name      = "eks_promtail"
 log_group_name = module.eks.cloudwatch_log_group_name
 filter_pattern = ""
 destination_arn = data.aws_lambda_function.promtail_logger.arn
}

Деплоїмо, і перевіряємо Log Group:

І логи в Grafana Loki:

Створення StorageClass з Terraform

В іншому модулі EKS для Terraform – cookpad/terraform-aws-eks – це можна було зробити через файл шаблону storage_classes.yaml.tmpl, але в нашому модулі такого нема.

Втім, робиться це одним маніфестом, так що додаємо його в наш eks.tf:

...

resource "kubectl_manifest" "storageclass_gp2_retain" {

 yaml_body = <<YAML
  apiVersion: storage.k8s.io/v1
  kind: StorageClass
  metadata:
   name: gp2-retain
  provisioner: kubernetes.io/aws-ebs
  reclaimPolicy: Retain
  allowVolumeExpansion: true
  volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer 
 YAML
}

Деплоїмо, і перевіряємо доступні StorageClass:

$ kk get storageclass
NAME      PROVISIONER       RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
gp2 (default)  kubernetes.io/aws-ebs  Delete     WaitForFirstConsumer  false         27h
gp2-retain   kubernetes.io/aws-ebs  Retain     WaitForFirstConsumer  true          5m46s

Ну і нарешті – на цьому все.

Наче додав все, що потрібно для повноцінного кластеру AWS Elastic Kubernetes Service.