Kubernetes: вертикальний скейлінг подів з Vertical Pod Autoscaler

Автор |  29/04/2023
 

Окрім Horizontal Pod Autoscaler (HPA), який створює додаткові поди якщо наявні починають використовувати більше CPU/Memory, ніж налаштовано у лімітах HPA, існує і Vertical Pod Autoscaler (VPA), який працює за іншою схемою: замість горизонтального масштабування, тобто збільшення кількості подів, він змінює resources.requests поду, що призводить до того, что Kubernetes Scheduler “переселяє” цей под на іншу WorkerNode, якщо на поточній не вистачає ресурсів.

Тобто, VPA постійно моніторить споживання ресурсів контейнерами у подах, і змінює значення відповідно до актуального споживання ресурсів, і може як збільшувати значення реквестів, так і зменшувати його, таким чином автоматично налаштовуючи потреби пода, щоб уникнути нераціонального використання ресурсів інстансів Kubernetes-кластеру та забезпечити сам под достатнім CPU time і пам’ятю.

Компоненти Vertical Pod Autoscaler

Після деплою VPA, він створює три поди для своєї роботи:

 • recommender: займається моніторингом використання ресурсів подами, і видає свої рекомендації по значенню cpu/mem requests, які треба встановити подам
 • updater: моніторить поди та їхні поточні значення cpu/mem requests, і якщо ці значення не збігаються зі значеннями від recommender – то “вбиває” їх (EvictedByVPA Kubernetes event), щоб контролери Kubernetes перестворили їх з потрібними значеннями
 • admission-plugin: займається власне тим, що встановлює значення реквестів для нових подів, або тих, що були перестворенні після того, як updater кільнув їх

Обмеження Vertical Pod Autoscaler

При використанні VPA, майте на увазі, що:

 • VPA не відслідковує процесс перестворення подів, тобто після того, як под був evicted – то його створення вже цілком залежить від Kubernetes. Якщо у кластері на момент перестворення подів не буде вільних WorkerNodes, то под може залишитиcь у Pending статусі, тому бажано мати Cluster Autoscaler або Karpenter, який запустить новую ноду
 • VPA не може використовуватись одночасно з HPA, якщо скейлінг налаштовано на CPU/Memory, але їх можна використовувати, якщо HPA налаштований на custom metrics
 • також майте на увазі сам факт того, що при роботі VPA перестворює поди, тобто якщо у вас немає якогось fault-tolerant у вигляді додаткових подів, які зможуть взяти на себе навантаження на час перестворення поду – то сервіс буде недоступний, допоки відповідний контроллер (ReplicaSet, StatefulSet, etc) не запустить новий інстанс поду

Див більше у Known limitations.

Запуск Vertical Pod Autoscaler

При роботі, VPA покладається на Kubernetes Metrics Server для отримання значень CPU/Mem подів, але також може використовувати Prometheus, див. How can I use Prometheus as a history provider for the VPA recommender.

Встановлення Metrics Server

Оскільки тестити VPA будемо у Minikube, то встановимо плагін Metrics Server:

[simterm]

$ minikube addons enable metrics-server

[/simterm]

Або у разі звичайного Kubernetes-кластеру – з Helm-чарту:

[simterm]

$ helm repo add metrics-server https://kubernetes-sigs.github.io/metrics-server/
$ helm -n kube-system upgrade --install metrics-server metrics-server/metrics-server

[/simterm]

І дивимось, чи працює kubectl top pod, який бере дані саме з Metrics Server:

[simterm]

$ kubectl top pod --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                CPU(cores)  MEMORY(bytes)  
kube-system  etcd-minikube           83m     33Mi      
kube-system  kube-apiserver-minikube      249m     254Mi      
kube-system  kube-controller-manager-minikube  54m     45Mi      
kube-system  kube-scheduler-minikube      26m     22Mi

[/simterm]

Встановлення Vertical Pod Autoscaler

Також використовуємо Helm-чарт – cowboysysop/vertical-pod-autoscaler:

[simterm]

$ helm repo add cowboysysop https://cowboysysop.github.io/charts/
$ helm -n kube-system upgrade -install vertical-pod-autoscaler cowboysysop/vertical-pod-autoscaler

[/simterm]

Перевіряємо поди:

[simterm]

$ kk -n kube-system get pod -l app.kubernetes.io/name=vertical-pod-autoscaler
NAME                              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
vertical-pod-autoscaler-admission-controller-655f9b57d7-q85kc  1/1   Running  0     58s
vertical-pod-autoscaler-recommender-7d964f7894-k87hb      1/1   Running  0     58s
vertical-pod-autoscaler-updater-7ff97c4d85-vfjkj        1/1   Running  0     58s

[/simterm]

Та його CustomResourceDefinitions:

[simterm]

$ kk get crd
NAME                         CREATED AT
verticalpodautoscalercheckpoints.autoscaling.k8s.io  2023-04-27T08:38:16Z
verticalpodautoscalers.autoscaling.k8s.io       2023-04-27T08:38:16Z

[/simterm]

Тепер все готове, щоб починати ним користуватись.

Приклади роботи з Vertical Pod Autoscaler

В репозиторії VPA є директорія examples, яка містить приклади маніфестів, наприклад у файлі hamster.yaml є приклад налаштованого VPA та тестового Deployment.

Але давайте створимо свої маніфести, та задеплоїмо ресурси окремо.

Спочатку Deployment:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hamster
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: hamster
 replicas: 2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hamster
  spec:
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 65534 # nobody
   containers:
    - name: hamster
     image: registry.k8s.io/ubuntu-slim:0.1
     resources:
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 50Mi
     command: ["/bin/sh"]
     args:
      - "-c"
      - "while true; do timeout 0.5s yes >/dev/null; sleep 0.5s; done"

Тут маємо створити два поди, яким задаємо requests у 100 Milicpu та 50 Megabyte memory.

Деплоймо:

[simterm]

$ kubectl apply -f hamster-deployment.yaml 
deployment.apps/hamster created

[/simterm]

За хвилину-дві перевіряємо ресурси, які реально споживаються подами:

[simterm]

$ kk top pod
NAME            CPU(cores)  MEMORY(bytes)  
hamster-65cd4dd797-fq9lq  498m     0Mi       
hamster-65cd4dd797-lnpks  499m     0Mi

[/simterm]

Тепер додамо VPA:

apiVersion: "autoscaling.k8s.io/v1"
kind: VerticalPodAutoscaler
metadata:
 name: hamster-vpa
spec:
 # recommenders field can be unset when using the default recommender.
 # When using an alternative recommender, the alternative recommender's name
 # can be specified as the following in a list.
 # recommenders: 
 #  - name: 'alternative'
 targetRef:
  apiVersion: "apps/v1"
  kind: Deployment
  name: hamster
 resourcePolicy:
  containerPolicies:
   - containerName: '*'
    minAllowed:
     cpu: 100m
     memory: 50Mi
    maxAllowed:
     cpu: 1
     memory: 500Mi
    controlledResources: ["cpu", "memory"]

Деплоїмо:

[simterm]

$ kubectl apply -f hamster-vpa.yaml 
verticalpodautoscaler.autoscaling.k8s.io/hamster-vpa created

[/simterm]

Перевіряємо сам VPA:

[simterm]

$ kk get vpa
NAME     MODE  CPU  MEM  PROVIDED  AGE
hamster-vpa  Auto             14s

[/simterm]

І за хвилину-дві, коли спрацює recommender:

[simterm]

$ kk get vpa
NAME     MODE  CPU  MEM    PROVIDED  AGE
hamster-vpa  Auto  587m  262144k  True    43s

[/simterm]

І ще за хвилину – перевіряємо поди, коли спрацює Updater:

[simterm]

$ kk get pod
NAME            READY  STATUS    RESTARTS  AGE
hamster-65cd4dd797-fq9lq  1/1   Terminating  0     3m43s
hamster-65cd4dd797-hc9cn  1/1   Running    0     13s
hamster-65cd4dd797-lnpks  1/1   Running    0     3m43s

[/simterm]

Та перевіряємо значення requests нового поду:

[simterm]

$ kubectl get pod hamster-65cd4dd797-hc9cn -o yaml | yq '.spec.containers[].resources'
{
 "requests": {
  "cpu": "587m",
  "memory": "262144k"
 }
}

[/simterm]

Тепер, як ми побачили VPA в дії, давайте трохи розберемось з його API та доступними параметрами.

Vertical Pod Autoscaler API reference та параметри

Повний опис див. у API reference, а зараз просто зробимо describe нашого існуючого VPA, щоб зрозуміти, що там взагалі є:

[simterm]

$ kubectl describe vpa/hamster-vpa
Name:     hamster-vpa
Namespace:  default
Labels:    <none>
Annotations: <none>
API Version: autoscaling.k8s.io/v1
Kind:     VerticalPodAutoscaler
Metadata:
 Creation Timestamp: 2023-04-27T09:05:41Z
 Generation:     61
 Resource Version:  7016
 UID:         227c0ce6-7f86-4bff-b9b5-d88914f90bec
Spec:
 Resource Policy:
  Container Policies:
   Container Name: *
   Controlled Resources:
    cpu
    memory
   Max Allowed:
    Cpu:   1
    Memory: 500Mi
   Min Allowed:
    Cpu:   100m
    Memory: 50Mi
 Target Ref:
  API Version: apps/v1
  Kind:     Deployment
  Name:     hamster
 Update Policy:
  Update Mode: Auto
Status:
 Conditions:
  Last Transition Time: 2023-04-27T09:06:11Z
  Status:        True
  Type:         RecommendationProvided
 Recommendation:
  Container Recommendations:
   Container Name: hamster
   Lower Bound:
    Cpu:   569m
    Memory: 262144k
   Target:
    Cpu:   587m
    Memory: 262144k
   Uncapped Target:
    Cpu:   587m
    Memory: 262144k
   Upper Bound:
    Cpu:   1
    Memory: 262144k
Events:     <none>

[/simterm]

Або у “чистому” yaml:

[simterm]

$ kubectl get vpa/hamster-vpa -o yaml      
apiVersion: autoscaling.k8s.io/v1
kind: VerticalPodAutoscaler
...
spec:
 resourcePolicy:
  containerPolicies:
  - containerName: '*'
   controlledResources:
   - cpu
   - memory
   maxAllowed:
    cpu: 1
    memory: 500Mi
   minAllowed:
    cpu: 100m
    memory: 50Mi
 targetRef:
  apiVersion: apps/v1
  kind: Deployment
  name: hamster
 updatePolicy:
  updateMode: Auto
status:
 ...
 recommendation:
  containerRecommendations:
  - containerName: hamster
   lowerBound:
    cpu: 570m
    memory: 262144k
   target:
    cpu: 587m
    memory: 262144k
   uncappedTarget:
    cpu: 587m
    memory: 262144k
   upperBound:
    cpu: "1"
    memory: 262144k

[/simterm]

І тепер розлянемо параметри з нашого VPA та інші, которі можуть бути нам корисні в майбутньому:

 • spec (VerticalPodAutoscalerSpec):
  • targetRef: тип контролеру, який відповідає за поди, которі будуть скейлитись цим VPA
  • updatePolicy (PodUpdatePolicy): задає, чи будуть рекомендації застосовані при створенні поду, і чи будуть застосовуватись протягом його роботи
   • updateMode: може мати значення “Off“, “Initial“, “Recreate” та “Auto” (дефолтне значення):
    • Off: не буде застосовувати нові значення, а тільки внесе їх у поле status (див. нижче)
    • Initial: застосує значення тільки при створенні поду
    • Recreate: застосує значення при створенні поду і під час його роботи
    • Auto: на цей час виконує теж саме, що Recreate (хоча ще чотири роки тому наче казали, що планується при “Auto” міняти реквести без рестарту)
   • minReplicas: мінімальна кількість подів, які мають бути в статусі Running, щоб VPA Updater виконав Pod Eviction для застосування нових значень у requests
  • resourcePolicy (PodResourcePolicy): задає параметри того, як CPU та Memory requests будуть налаштовуватись для конкретних контейнерів, якщо не задано – то VPA застосує нові значення для всіх контейнерів в поді
   • containerPolicies (ContainerResourcePolicy): налаштування для конкретних контейнерів, або для всіх, які не мають власних параметрів, за допомогою containerName = '*'
    • containerName: ім’я контейнеру, для якого описуються параметри
    • mode: задає, чи будуть рекомендації застосовані при створенні контейнеру, і чи будуть застосовуватись протягом його роботи, може мати значення “Off” або “Auto” (дефолтне значення)
    • minAllowed та maxAllowed: задає мінімальні та максимальні значення для CPU/Memory requests
    • ControlledResources: для яких саме ресурсів застосовувати рекомендації – ResourceCPU, ResourceMemory, або обидва (дефолтне, якщо не вказано жодного)
 • status (VerticalPodAutoscalerStatus): останні рекуомендації від Recommender
  • recommendation (RecommendedPodResources): останні рекомендовані значення CPU/Memory
   • containerRecommendations (RecommendedContainerResources): рекомендації для кожного контейнеру
    • containerName: ім’я контейнеру
    • target: рекомендовані значення для контейнеру
    • lowerBound: мінімально рекомендовані значення для контейнеру
    • upperBound: максимально рекомендовані значення для контейнеру
    • uncappedTarget: останні рекомендовані значення CPU/Memory на основі реального споживання ресурсів без врахування ContainerResourcePolicy (тобто без minAllowed та maxAllowed), не враховується Recommender, відображається тільки для інформації

На цьому поки все.

З VPA бувають проблеми, але в цілому у нас в продакшені працють без нарікань, наприклад – міняються значення для подів Prometheus-серверу.