AWS: Grafana Loki, InterZone трафік в AWS, та Kubernetes nodeAffinity

Автор |  09/08/2023
 

Трафік в AWS взагалі досить цікава та місцями складна штука, колись писав окремо про це у пості AWS: Cost optimization – обзор расходов на сервисы и стоимость трафика в AWS – прийшов час трохи повернутися до цієї теми.

Отже, в чьому проблема: в AWS Cost Explorer помітив, що кілька днів поспіль маємо зростання витрат на EC2-Other:

А що у нас входить в EC2-Other? Всякі Load Balancers, IP, EBS та трафік, див. Tips and Tricks for Exploring your Data in AWS Cost Explorer.

Щоб перевірити, на шо саме виросли трати – переключаємо Dimension на Usage Type та у Service вибираємо EC2-Other:

Бачимо, що виросли кости на DataTransfer-Regional-Bytes, які є “This is Amazon EC2 traffic that moves between AZs but stays within the same region.” – див. Understand AWS Data transfer details in depth from cost and usage report using Athena query and QuickSight та Understanding data transfer charges.

Можемо переключити на API Operation, і побачити який саме трафік почав використовуватись:

InterZone-In та InterZone-Out.

Як раз на минулому тижні запустив моніторинг з VictoriaMetrics Kubernetes Stack з Grafana Loki і налаштовував збір логів з CloudWatch Logs та додавав алерти з Loki Ruler – мабуть воно і вплинуло на трафік. Давайте розбиратись.

VPC Flow Logs

Що нам треба, це додати Flow Logs для VPC нашого Kubernetes кластеру – тоді побачимо, які саме Kubernetes-поди або Lambda-фунції в AWS почали активно “їсти” трафік. Детальніше є в пості AWS: VPC Flow Logs – знайомство та аналітика з CloudWatch Logs Insights.

Створюємо CloudWatch Log Group з кастомними полями щоб мати pkt_srcaddr та pkt_dstaddr, які містять у собі IP Kubernetes подів, див. Using VPC Flow Logs to capture and query EKS network communications.

В Log Group налаштовуємо наступні поля:

region vpc-id az-id subnet-id instance-id interface-id flow-direction srcaddr dstaddr srcport dstport pkt-srcaddr pkt-dstaddr pkt-src-aws-service pkt-dst-aws-service traffic-path packets bytes action

Далі, налаштовуємо Flow Logs для VPC нашого кластеру:

І йдемо дивитсь на логи.

CloudWatch Logs Insigts

Беремо запит із прикладів:

І переписуємо його під свій формат – взяв з того ж поста у Примеры Logs Insights:

parse @message "* * * * * * * * * * * * * * * * * * *" 
| as region, vpc_id, az_id, subnet_id, instance_id, interface_id, 
| flow_direction, srcaddr, dstaddr, srcport, dstport, 
| pkt_srcaddr, pkt_dstaddr, pkt_src_aws_service, pkt_dst_aws_service, 
| traffic_path, packets, bytes, action 
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by pkt_srcaddr, pkt_dstaddr
| sort bytesTransferred desc
| limit 10

Та отримуємо цікаву картину:

Де в топі з великим відривом бачимо дві адреси – 10.0.3.111 та 10.0.2.135, які нагнали аж 28995460061 байт трафіку.

Loki components та трафік

Перевіряємо, що ж це за поди в Kubernetes, і заодно знаходимо відповідні WorkerNodes/EC2.

Спершу 10.0.3.111:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod -o wide | grep 10.0.3.111
loki-backend-0                          1/1   Running  0     22h  10.0.3.111  ip-10-0-3-53.ec2.internal  <none>      <none>

[/simterm]

Та 10.0.2.135:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod -o wide | grep 10.0.2.135
loki-read-748fdb976d-grflm                    1/1   Running  0     22h  10.0.2.135  ip-10-0-2-173.ec2.internal  <none>      <none>

[/simterm]

І вже тут я згадав, що саме 31-го липня включив алерти в Loki, які обробляються як раз в поді backend, де крутиться компонент Ruler (раніше він був у поді read).

Тобто левова частина трфіку відбувається саме між Read та Backend подами.

Окреме питання що саме там в такій кількості передається, але поки треба вирішити проблему с витратами на трафік.

Перевіримо в яких AvailabilityZones знаходяться Kubernetes WorkerNodes.

Інстанс ip-10-0-3-53.ec2.internal, де крутиться под з Backend:

[simterm]

$ kk get node ip-10-0-3-53.ec2.internal -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1b

[/simterm]

Та ip-10-0-2-173.ec2.internal, де знаходиться под з Read:

[simterm]

$ kk get node ip-10-0-2-173.ec2.internal -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1a

[/simterm]

Ось і маємо cross-AvailabilityZones трафік.

Kubernetes podAffinity та nodeAffinity

Що можемо спробувати – це додати Affinity для подів, щоб вони запускались в одній AvailabilityZone. Див. Assigning Pods to Nodes та Kubernetes Multi-AZ deployments Using Pod Anti-Affinity.

Для подів у Helm-чарті вже маємо affinity:

...
 affinity: |
  podAntiAffinity:
   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
    - labelSelector:
      matchLabels:
       {{- include "loki.readSelectorLabels" . | nindent 10 }}
     topologyKey: kubernetes.io/hostname
...

Перший варіант – це вказати Kubernetes Scheduler, що ми хочемо поді Read розташовувати на тій самій WorkerNode, де є поди з Backend. Для цього можемо використати podAffinity.

Перевірямо лейбли Backend:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod loki-backend-0 --show-labels
NAME       READY  STATUS  RESTARTS  AGE  LABELS
loki-backend-0  1/1   Running  0     23h  app.kubernetes.io/component=backend,app.kubernetes.io/instance=atlas-victoriametrics,app.kubernetes.io/name=loki,app.kubernetes.io/part-of=memberlist,controller-revision-hash=loki-backend-8554f5f9f4,statefulset.kubernetes.io/pod-name=loki-backend-0

[/simterm]

Тож для Reader можемо задати podAntiAffinity з labelSelector=app.kubernetes.io/component=backend – тоді Reader буде “тягнутись” до тії ж AvailabilityZone, де запущено Backend.

Інший варіант – через nodeAffinity, і в Expressions для обох Read та Backend вказати лейблу з бажаною AvailabilityZone.

Спробуємо з preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution, тобто “soft limit”:

...
 read:
  replicas: 2
  affinity: |
   nodeAffinity:
    preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
    - weight: 1
     preference:
      matchExpressions:
      - key: topology.kubernetes.io/zone
       operator: In
       values:
       - us-east-1a
 ...
 backend:
  replicas: 1
  affinity: |
   nodeAffinity:
    preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
    - weight: 1
     preference:
      matchExpressions:
      - key: topology.kubernetes.io/zone
       operator: In
       values:
       - us-east-1a 
...

Деплоїмо, перевіряємо Read-поди:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod -l app.kubernetes.io/component=read -o wide
NAME            READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP      NODE             NOMINATED NODE  READINESS GATES
loki-read-d699d885c-cztj7  1/1   Running  0     50s  10.0.2.181  ip-10-0-2-220.ec2.internal  <none>      <none>
loki-read-d699d885c-h9hpq  0/1   Running  0     20s  10.0.2.212  ip-10-0-2-173.ec2.internal  <none>      <none>

[/simterm]

Та зони інстансів:

[simterm]

$ kk get node ip-10-0-2-220.ec2.internal -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1a

$ kk get node ip-10-0-2-173.ec2.internal -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1a

[/simterm]

Окей, тут все є, а що там Backend?

[simterm]

$ kk get nod-n dev-monitoring-ns get pod -l app.kubernetes.io/component=backend -o wide
NAME       READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP      NODE            NOMINATED NODE  READINESS GATES
loki-backend-0  1/1   Running  0     75s  10.0.3.254  ip-10-0-3-53.ec2.internal  <none>      <none>

[/simterm]

І його нода:

[simterm]

$ kk -n dev-get node ip-10-0-3-53.ec2.internal -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.ebs.csi.aws.com/zone"]'
us-east-1b

[/simterm]

А чому в 1b, коли ми вказали 1a?? Глянемо StatefulSet – чи додались наші affinity:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get sts loki-backend -o yaml
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
...
  spec:
   affinity:
    nodeAffinity:
     preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
     - preference:
       matchExpressions:
       - key: topology.kubernetes.io/zone
        operator: In
        values:
        - us-east-1a
      weight: 1
...

[/simterm]

Все є.

Добре – давайте використаємо “hard limit”, тобто requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:

...
 backend:
  replicas: 1
  affinity: |
   nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
     nodeSelectorTerms:
     - matchExpressions:
      - key: topology.kubernetes.io/zone
       operator: In
       values:
       - us-east-1a
...

Деплоїмо ще раз, і тепер под з Бекендом застряг у статусі Pending:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod -l app.kubernetes.io/component=backend -o wide
NAME       READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP    NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES
loki-backend-0  0/1   Pending  0     3m39s  <none>  <none>  <none>      <none>

[/simterm]

Чому? Дивимось Events:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns describe pod loki-backend-0
...
Events:
 Type   Reason      Age  From        Message
 ----   ------      ---- ----        -------
 Warning FailedScheduling 34s  default-scheduler 0/3 nodes are available: 1 node(s) didn't match Pod's node affinity/selector, 2 node(s) had volume node affinity conflict. preemption: 0/3 nodes are available: 3 Preemption is not helpful for scheduling..

[/simterm]

Спешу подумав, що на WokrerkNdoes вже маємо максимум подів – 17 штук на t3.medium.

Перевіримо:

[simterm]

$ kubectl -n dev-monitoring-ns get pods -A -o jsonpath='{range .items[?(@.spec.nodeName)]}{.spec.nodeName}{"\n"}{end}' | sort | uniq -c | sort -rn
   16 ip-10-0-2-220.ec2.internal
   14 ip-10-0-2-173.ec2.internal
   13 ip-10-0-3-53.ec2.internal

[/simterm]

Але ні – місця ще є.

Тоді що – EBS? Часта проблема, коли EBS в одній AvailabilityZone, а Pod запускається в іншій.

Знаходимо Volume Бекенду – там йому підключаються алерт-рули для Ruler:

[simterm]

...
Volumes:
 ...
 data:
  Type:    PersistentVolumeClaim (a reference to a PersistentVolumeClaim in the same namespace)
  ClaimName: data-loki-backend-0
  ReadOnly:  false
...

[/simterm]

Знаходимо відповідний Persistent Volume:

[simterm]

$ kubectl k -n dev-monitoring-ns get pvc data-loki-backend-0
NAME         STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
data-loki-backend-0  Bound  pvc-b62bee0b-995e-486b-9f97-f2508f07a591  10Gi    RWO      gp2      15d

[/simterm]

І AvailabilityZone цього EBS:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pv pvc-b62bee0b-995e-486b-9f97-f2508f07a591 -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1b

[/simterm]

Так і є – диск у нас в зоні us-east-1b, а под намагаємось запустити под в зоні us-east-1a.

Що можемо зробити – це або Readers запускати в зоні 1b, або видалити PVC для Backend, і тоді при деплої він створить новий PV та EBS в зоні 1a.

Так як в волюмі ніяк даних нема і для Ruler правила створються з ConfigMap, то простіше просто видалити PVC:

[simterm]

$ kubectl k -n dev-monitoring-ns delete pvc data-loki-backend-0
persistentvolumeclaim "data-loki-backend-0" deleted

[/simterm]

Видаляємо под, щоб він перестворився:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns delete pod loki-backend-0
pod "loki-backend-0" deleted

[/simterm]

Перевіряємо, що PVC створений:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pvc data-loki-backend-0
NAME         STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
data-loki-backend-0  Bound  pvc-5b690c18-ba63-44fd-9626-8221e1750c98  10Gi    RWO      gp2      14s

[/simterm]

І його локація тепер:

[simterm]

$ kk -n dek -n dev-monitoring-ns get pv pvc-5b690c18-ba63-44fd-9626-8221e1750c98 -o json | jq -r '.metadata.labels["topology.kubernetes.io/zone"]'
us-east-1a

[/simterm]

І сам под теж запустився:

[simterm]

$ kk -n dev-monitoring-ns get pod loki-backend-0
NAME       READY  STATUS  RESTARTS  AGE
loki-backend-0  1/1   Running  0     2m11s

[/simterm]

Результати трафіку

Робив це в п’ятницю, і на понеділок маємо результат:

Все вийшло, як і планувалось – Cross AvailabilityZone трафік тепер майже на нулі.