Kubernetes: збільшення Persistent Volume з PersistentVolumeClaim та volumeClaimTemplates

Автор |  21/02/2023
 

GitLab для зберігання репозиторіїв по дефолту створює диск розміром 50 GB, чого для Production явно буде мало.

Persistent Volume resize опція доступна як general availability з версії Kubernetes 1.24, див. Kubernetes 1.24: Volume Expansion Now A Stable Feature, а в Beta – з версії 1.11, див. Resizing Persistent Volumes using Kubernetes.

Доступно для дисків AWS EBS, GCE PD, Azure Disk, Azure File, Glusterfs, Cinder, Portworx та Ceph RBD.

Спочатку подивимось на приклад, коли у нас PVC створються зі звичайного маніфесту, а потім – як збільшити диск, котрий створювався через StatefulSet та його volumeClaimTemplates.

Збільшення диску через PersistentVolumeClaim

Перевіряємо чи можливо це з нашим “залізом”, тобто StorageClass, який використовується, в нашому випадку це AWS Elastic Block Store з типом gp3 – дивимось ресурс StorageClass, та його колонку ALLOWVOLUMEEXPANSION:

[simterm]

$ kk get StorageClass
NAME       PROVISIONER    RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
cold-storage   ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
encrypted     ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
gp2        ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
gp3 (default)   ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
high-iops-ssd   ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
medium-iops-ssd  ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d
throughput    ebs.csi.aws.com  Delete     WaitForFirstConsumer  true          362d

[/simterm]

Також памя’таємо, що після зміни розміру EBS потрібно змінити розмір файлової системи. У Kubernetes з версії 1.24 це робиться автоматично завдяки параметру ExpandInUsePersistentVolumesonline file system expansion. Між 1.11 та 1.24 потрібно перезапускати поди, які використовують цей PVC.

Ну і перевіримо.

Створимо Pod з PersistentVolumeClaim на 1 гігабайт:

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: test-resize-pv-pod
 labels:
  app: test-resize
spec:
 containers:
  - name: test-resize-pv-container
   image: nginxdemos/hello
   ports:
    - containerPort: 80
   volumeMounts:
    - mountPath: "/data"
     name: test-resize-pv-volume
 volumes:
 - name: test-resize-pv-volume
  persistentVolumeClaim:
   claimName: test-resize-pv-volume-pvc
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: test-resize-pv-volume-pvc
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: gp3

Деплоїмо:

[simterm]

$ kk -n tests apply -f test-pod-w-pvc.yaml 
pod/test-resize-pv-pod created
persistentvolumeclaim/test-resize-pv-volume-pvc created

[/simterm]

Перевіряємо PersistentVolumeClaim:

[simterm]

$ kk -n tests get pvc test-resize-pv-volume-pvc

[/simterm]

По ID подивимось на сам PersistentVolume (тобто AWS EBS):

[simterm]

$ kk -n tests get pv pvc-8e75b850-8ef2-431b-a525-2a3200d17634
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM               STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-8e75b850-8ef2-431b-a525-2a3200d17634  1Gi    RWO      Delete      Bound  tests/test-resize-pv-volume-pvc  gp3           86s

[/simterm]

Редагуємо PersistentVolumeClaim – збільшимо в resources.requests.storage розмір до 2 ГБ:

---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: test-resize-pv-volume-pvc
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 2Gi
 storageClassName: gp3

Оновлюємо:

[simterm]

$ kk -n tests apply -f test-pod-w-pvc.yaml 
pod/test-resize-pv-pod configured
persistentvolumeclaim/test-resize-pv-volume-pvc configured

[/simterm]

Та перевіряємо ще раз:

[simterm]

$ kk -n tests get pvc test-resize-pv-volume-pvc
NAME            STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
test-resize-pv-volume-pvc  Bound  pvc-8e75b850-8ef2-431b-a525-2a3200d17634  2Gi    RWO      gp3      4m50s

[/simterm]

В самому поді:

[simterm]

$ kk -n tests exec -ti test-resize-pv-pod -- df -h /data
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme4n1       1.9G   24.0K   1.9G  0% /data

[/simterm]

Гуд.

Збільшення диску з StatefulSet та volumeClaimTemplates

Створюємо маніфест з STS та volumeClaimTemplates – цей volumeClaimTemplates створить PersistentVolumeClaim:

---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: web
spec:
 serviceName: "nginx"
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: registry.k8s.io/nginx-slim:0.8
    ports:
    - containerPort: 80
     name: web
    volumeMounts:
    - name: www
     mountPath: /usr/share/nginx/html
 volumeClaimTemplates:
 - metadata:
   name: www
  spec:
   accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
   resources:
    requests:
     storage: 1Gi

Деплоїмо, перевіряємо:

[simterm]

$ kk -n tests get pvc www-web-0
NAME    STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
www-web-0  Bound  pvc-ca9d909f-1d34-40d9-acac-78ab778f500f  1Gi    RWO      gp3      2m7s

[/simterm]

The StatefulSet is invalid: spec: Forbidden

Пробуємо змінити volumeClaimTemplates.spec.resources.requests.storage на 2GB, аплаїмо:

[simterm]

$ kubectl -n tests apply -f test-sts-w-pvc.yaml 
The StatefulSet "web" is invalid: spec: Forbidden: updates to statefulset spec for fields other than 'replicas', 'template', 'updateStrategy' and 'minReadySeconds' are forbidden

[/simterm]

Ага…

Тож лишаємо значення в volumeClaimTemplates, та редагуємо PVC вручну:

Або з kubectl patch:

[simterm]

$ kubectl -n tests patch pvc www-web-0 -p '{"spec":{"resources":{"requests":{"storage":"2Gi"}}}}'

[/simterm]

І за хвилину перевіряємо:

[simterm]

$ kk -n tests get pvc www-web-0
NAME    STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
www-web-0  Bound  pvc-ca9d909f-1d34-40d9-acac-78ab778f500f  2Gi    RWO      gp3      3m43s

[/simterm]

Та сам Persistent Volume:

[simterm]

$ kk -n tests get pv pvc-ca9d909f-1d34-40d9-acac-78ab778f500f
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM       STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-ca9d909f-1d34-40d9-acac-78ab778f500f  2Gi    RWO      Delete      Bound  tests/www-web-0  gp3           4m14s

[/simterm]

Готово.